بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخ سياسي ائمه  
    :نويسنده   محدثي، جواد  
    :ناشر   سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - شخصيت شناسي (عمومي) - اهل بيت (ع)  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين اثر کاوشي است اجمالي و مختصر با ساختاري  
     تحليلي در تاريخ سياسي ائمه عليهم  
     السلام. مؤلف در بخش آغازين اثر، کاستي ها و مشکلات  
     عمومي و خاص در تحليل تاريخ  
     ائمه را مي کاود و از جمله به نقش مورخان مستشرق که  
     با ديدگاه مادي و مسيحي و  
     استعماري به نگارش تاريخ پرداخته اند و نيز مورخان  
     اهل سنت و عملکرد تاريخ نگاران  
     شيعه در شرايط تقيه و آزادي اشاره مي کند. آن گاه  
     شرايط و مواضع مختلف ائمه (ع) و  
     ادوار حيات سياسي آنان بررسي مي شود. تحليل سياسي  
     زندگاني ائمه دوازده گانه و شرايط  
     خاص زمان هر کدام از معصومين (ع) نيز، در فصول  
     مستقل و يا در ذيل برخي تحليل هاي  
     عام ارائه مي گردد. غيبت صغرا و شناخت مختصر سفراي  
     چهارگانه حضرت مهدي (ع) و بحث  
     مفصلي در ابعاد مختلف ولايت فقيه بخش پاياني کتاب  
     را تشکيل مي دهد.  
     اين اثر کاوشي است اجمالي و مختصر با ساختاري  
     تحليلي در تاريخ سياسي ائمه عليهم  
     السلام. مؤلف در بخش آغازين اثر، کاستي ها و مشکلات  
     عمومي و خاص در تحليل تاريخ  
     ائمه را مي کاود و از جمله به نقش مورخان مستشرق که  
     با ديدگاه مادي و مسيحي و  
     استعماري به نگارش تاريخ پرداخته اند و نيز مورخان  
     اهل سنت و عملکرد تاريخ نگاران  
     شيعه در شرايط تقيه و آزادي اشاره مي کند. آن گاه  
     شرايط و مواضع مختلف ائمه (ع) و  
     ادوار حيات سياسي آنان بررسي مي شود. تحليل سياسي  
     زندگاني ائمه دوازده گانه و شرايط  
     خاص زمان هر کدام از معصومين (ع) نيز، در فصول  
     مستقل و يا در ذيل برخي تحليل هاي  
     عام ارائه مي گردد. غيبت صغرا و شناخت مختصر سفراي  
     چهارگانه حضرت مهدي (ع) و بحث  
     مفصلي در ابعاد مختلف ولايت فقيه بخش پاياني کتاب  
     را تشکيل مي دهد.