بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اهل البيت في الکتاب المقدس  
    :نويسنده   واسطي، احمد  
    :تاريخ چاپ   1997م  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها - اديان  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار  
     (ع) از ديدگاه عهدين. محور اين  
     پژوهش، پاره اي از متون مهم به زبان عبري درباره  
     پيامبر اسلام (ص) و امامان  
     دوازده گانه (ع) است. اين متون، ارتباط وثيقي با  
     برخي روايات معتبر رسيده از ناحيه  
     اهل بيت (ع) در اين زمينه دارد. اين محورها در آن  
     مورد بحث قرار گرفته است: اسفار  
     کتاب مقدس، بشارت عهد قديم درباره پيامبر اسلام  
     (ص)، بشارت عهد قديم و عهد جديد در  
     مورد ائمه و ظهور حضرت مهدي (ع).  
     پژوهشي است درباره پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار  
     (ع) از ديدگاه عهدين. محور اين  
     پژوهش، پاره اي از متون مهم به زبان عبري درباره  
     پيامبر اسلام (ص) و امامان  
     دوازده گانه (ع) است. اين متون، ارتباط وثيقي با  
     برخي روايات معتبر رسيده از ناحيه  
     اهل بيت (ع) در اين زمينه دارد. اين محورها در آن  
     مورد بحث قرار گرفته است: اسفار  
     کتاب مقدس، بشارت عهد قديم درباره پيامبر اسلام  
     (ص)، بشارت عهد قديم و عهد جديد در  
     مورد ائمه و ظهور حضرت مهدي (ع).