بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در نگاه امام خميني  
    :نويسنده   هدايت نيا، فرج الله  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - وظايف منتظران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از ديدگاه هاي امام خميني درباره  
     امام مهدي (عج). نويسنده با  
     بهره گيري از مجموعه آثار بنيان گذار جمهوري اسلامي  
     ايران، در پي پاسخ گويي به  
     پرسش هاي زير است: ديدگاه امام در فلسفه غيبت؛  
     ديدگاه امام دروظايف شيعه در عصر  
     غيبت؛ انتظار و حقيقت آن در نگاه امام؛ حکومت و  
     شرايط حاکم در عصر غيبت؛ اقدامات  
     حکومت امام مهدي. نويسنده براي ايجاد نظم و سازمان  
     منطقي در مطالب، سخنان امام  
     خميني را که به مناسبت هاي گوناگون ايراد شده،  
     تقطيع کرده و فقط بخش مورد نياز را  
     ذکر کرده است.  
     مجموعه اي است از ديدگاه هاي امام خميني درباره  
     امام مهدي (عج). نويسنده با  
     بهره گيري از مجموعه آثار بنيان گذار جمهوري اسلامي  
     ايران، در پي پاسخ گويي به  
     پرسش هاي زير است: ديدگاه امام در فلسفه غيبت؛  
     ديدگاه امام دروظايف شيعه در عصر  
     غيبت؛ انتظار و حقيقت آن در نگاه امام؛ حکومت و  
     شرايط حاکم در عصر غيبت؛ اقدامات  
     حکومت امام مهدي. نويسنده براي ايجاد نظم و سازمان  
     منطقي در مطالب، سخنان امام  
     خميني را که به مناسبت هاي گوناگون ايراد شده،  
     تقطيع کرده و فقط بخش مورد نياز را  
     ذکر کرده است.