بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مجموعة رسائل ابن عربي  
    :نويسنده   ابن عربي، محمد بن علي  
    :ناشر   دار المحجة البيضاء؛ دار الرسول الأکرم (ص)  
    :تاريخ چاپ   2000م  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - عرفان و تصوف - کليات - منابع مرجع  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل چند رساله در عرفان نظري از ابن عربي، صوفي  
     مشهور است. در اين اثر، رساله هايي  
     چون: عنقاء مغرب في ختم الاولياء و شمس المغرب؛  
     رساله العبادله که در آن ابن عربي  
     ديدگاه ها و سخنان عرفاني در باره حقايق و معارف را  
     که توسط عبد الله نام ها آمده،  
     گردآوري کرده است؛ مواقع النجوم و مطالع أهله اسرار  
     العلوم؛ مجموعه ساعة الخبر. گرد  
     آورنده اين اثر در مقدمه، به مقام ابن عربي و مصادر  
     ديدگاه او در وحدت اشاره دارد.  
     شامل چند رساله در عرفان نظري از ابن عربي، صوفي  
     مشهور است. در اين اثر، رساله هايي  
     چون: عنقاء مغرب في ختم الاولياء و شمس المغرب؛  
     رساله العبادله که در آن ابن عربي  
     ديدگاه ها و سخنان عرفاني در باره حقايق و معارف را  
     که توسط عبد الله نام ها آمده،  
     گردآوري کرده است؛ مواقع النجوم و مطالع أهله اسرار  
     العلوم؛ مجموعه ساعة الخبر. گرد  
     آورنده اين اثر در مقدمه، به مقام ابن عربي و مصادر  
     ديدگاه او در وحدت اشاره دارد.