بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد للحروف 2 - و الأوفاق 3  
    :نويسنده   امير، محمد بن اسماعيل  
    :ناشر   دار القدس  
    :تاريخ چاپ   1992م  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - نشانه هاي ظهور  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است از 3 رساله که رساله سوم آن، احاديثي  
     درباره امام مهدي (عج) است. اين  
     احاديث 3 دسته است: يک دسته بر نفس خروج ايشان  
     دلالت دارند؛ دسته ديگر، دلالت بر  
     اين دارند که او از آل محمد است و به موجب احاديث  
     دسته سوم، براي ظهور و خروج امام  
     مهدي نمي توان زماني را تعيين کرد، مگر اين که  
     بگوييم خروج او پيش از خروج دجال  
     است. احاديث اين مجموعه همگي از طريق اهل سنت روايت  
     شده است. محققان در پاورقي، به  
     تفصيل عقايد و انديشه هاي شيعه را در باره امام  
     مهدي نقد و بررسي کرده اند.  
     مجموعه اي است از 3 رساله که رساله سوم آن، احاديثي  
     درباره امام مهدي (عج) است. اين  
     احاديث 3 دسته است: يک دسته بر نفس خروج ايشان  
     دلالت دارند؛ دسته ديگر، دلالت بر  
     اين دارند که او از آل محمد است و به موجب احاديث  
     دسته سوم، براي ظهور و خروج امام  
     مهدي نمي توان زماني را تعيين کرد، مگر اين که  
     بگوييم خروج او پيش از خروج دجال  
     است. احاديث اين مجموعه همگي از طريق اهل سنت روايت  
     شده است. محققان در پاورقي، به  
     تفصيل عقايد و انديشه هاي شيعه را در باره امام  
     مهدي نقد و بررسي کرده اند.