بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تجلي شهود و غيبت در امام زمان  
    :نويسنده   کريمي جهرمي، علي  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات - در عرفان  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بحثي عرفاني درباره ظهور و غيبت امام مهدي (عج)  
     است. نگارنده با تقسيم کلي مسائل به  
     2 بخش: شهود و غيب، بر اين نکته که در عالم هستي،  
     بسياري از امور غيبي در متن و بطن  
     عالم شهود جاي گرفته اند، تأکيد مي ورزد. وي در  
     ادامه مظاهر غيب و شهود را در سلسله  
     امامت جست وجو کرده، معتقد است که غايب بودن امام  
     زمان فقط از ديد ماست، وگرنه آن  
     حضرت به اذن خدا در همه ابعاد و زواياي هستي تصرف  
     دارند. به عقيده نويسنده، همچنان  
     که در عالم شهود، ميان موجودات زنده، انس و علاقه  
     برقرار است، در جهان غيب نيز ميان  
     عناصر غيبي، پيوند و ارتباط برقرار است که از آن  
     جمله مي توان به مصاحبت و انس ميان  
     امام مهدي و حضرت خضر اشاره کرد.  
     بحثي عرفاني درباره ظهور و غيبت امام مهدي (عج)  
     است. نگارنده با تقسيم کلي مسائل به  
     2 بخش: شهود و غيب، بر اين نکته که در عالم هستي،  
     بسياري از امور غيبي در متن و بطن  
     عالم شهود جاي گرفته اند، تأکيد مي ورزد. وي در  
     ادامه مظاهر غيب و شهود را در سلسله  
     امامت جست وجو کرده، معتقد است که غايب بودن امام  
     زمان فقط از ديد ماست، وگرنه آن  
     حضرت به اذن خدا در همه ابعاد و زواياي هستي تصرف  
     دارند. به عقيده نويسنده، همچنان  
     که در عالم شهود، ميان موجودات زنده، انس و علاقه  
     برقرار است، در جهان غيب نيز ميان  
     عناصر غيبي، پيوند و ارتباط برقرار است که از آن  
     جمله مي توان به مصاحبت و انس ميان  
     امام مهدي و حضرت خضر اشاره کرد.