بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت مهدي موعود از نگاه صدر المتألهين  
    :نويسنده   ممدوحي، حسن  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح و تفسير عقايد ملاصدرا درباره امامت است.  
     نگارنده با اشاره به عظمت مقام و  
     جايگاه مرحوم ملاصدرا در ميان دانشمندان،  
     نمونه هايي از سخنان وي درباره امامت و  
     لزوم وجود امام معصوم در هر عصر را بازگو مي کند.  
     وي با نقل احاديثي در اثبات  
     مهدويت و باقي نماندن زمين بدون امام معصوم،  
     توضيحاتي را از کتاب هاي معروف ملاصدرا  
     مانند: شرح اصول کافي و تفسير قرآن در شرح و بيان  
     اين روايات ارائه مي دهد.  
     شرح و تفسير عقايد ملاصدرا درباره امامت است.  
     نگارنده با اشاره به عظمت مقام و  
     جايگاه مرحوم ملاصدرا در ميان دانشمندان،  
     نمونه هايي از سخنان وي درباره امامت و  
     لزوم وجود امام معصوم در هر عصر را بازگو مي کند.  
     وي با نقل احاديثي در اثبات  
     مهدويت و باقي نماندن زمين بدون امام معصوم،  
     توضيحاتي را از کتاب هاي معروف ملاصدرا  
     مانند: شرح اصول کافي و تفسير قرآن در شرح و بيان  
     اين روايات ارائه مي دهد.