بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پاسخ به مشکلات جوانان  
    :نويسنده   ابطحي، سيد حسن  
    :ناشر   فراهاني  
    :موضوع   اخلاق - پاسخ به شبهه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پاسخ به يکي از نامه هاي رسيده به مرکز، درباره  
     مصلح غيبي (عج) است. نويسنده پرسش  
     از مصلح غيبي را ديرين مي شمارد و به عقايد و  
     گفتارهاي بزرگاني از تاريخ در  
     اين باره اشاره مي کند. وي به روند بين المللي شدن  
     قوانين و رفتارها مي پردازد و  
     عملي نشدن صلح جهاني را مورد بررسي قرار مي دهد و  
     آن گاه ويژگي مصلحي را که  
     مي تواند اين صلح جهاني را استقرار بخشد، بيان  
     مي کند. دانايي، اقتدار و عصمت، از  
     اين ويژگي هاست. وي با بهره گيري از کتاب هاي  
     تاريخي و آيات قرآن، نجات انسان و  
     ايجاد صلح جهاني را اثبات مي کند و از طريق روايات،  
     مصلح بشر را امام مهدي معرفي  
     مي کند.  
     پاسخ به يکي از نامه هاي رسيده به مرکز، درباره  
     مصلح غيبي (عج) است. نويسنده پرسش  
     از مصلح غيبي را ديرين مي شمارد و به عقايد و  
     گفتارهاي بزرگاني از تاريخ در  
     اين باره اشاره مي کند. وي به روند بين المللي شدن  
     قوانين و رفتارها مي پردازد و  
     عملي نشدن صلح جهاني را مورد بررسي قرار مي دهد و  
     آن گاه ويژگي مصلحي را که  
     مي تواند اين صلح جهاني را استقرار بخشد، بيان  
     مي کند. دانايي، اقتدار و عصمت، از  
     اين ويژگي هاست. وي با بهره گيري از کتاب هاي  
     تاريخي و آيات قرآن، نجات انسان و  
     ايجاد صلح جهاني را اثبات مي کند و از طريق روايات،  
     مصلح بشر را امام مهدي معرفي  
     مي کند.