بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کيفيت اداره جامعه در عصر غيبت  
    :نويسنده   الهي نژاد، حسين  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - نقش علما در عصر غيبت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي ماهيت حکومت در اسلام و ارائه بهترين گزينه  
     حکومت در عصر غيبت است. نويسنده،  
     حکومت را براي بشر، امري ضروري و عقلي مي داند و  
     عقيده دارد که در تمام جوامع بشري  
     در طول تاريخ، نوعي از حکومت به چشم مي خورد.  
     آن گاه به بررسي اين مسئله از ديدگاه  
     امامان معصوم مي پردازد و با استفاده از آيه 64  
     سوره نساء، وجود حکومت ديني در  
     جامعه را امري ضروري بر مي شمارد که انبياي پيشين  
     نيز براي دست يابي به اهداف الهي  
     خويش، نيازمند برقراري آن بوده اند. وي سپس به  
     دلايل لزوم حکومت در عصر غيبت  
     مي پردازد و رويه پيامبر اسلام (ص)، امام علي (ع) و  
     مسلمانان صدر اسلام و نيز، هيئت  
     و کيفيت قوانين اسلام را از جمله دلايل اين لزوم بر  
     مي شمارد. وي بهترين گزينه  
     حکومت در عصر غيبت را ولايت فقيه مي داند و به  
     دلايل عقلي و نقلي انتخاب اين گزينه  
     اشاره مي کند. آن گاه به معرفي وظايف و شئون ولي  
     فقيه مي پردازد که حفاظت، افتاء و  
     قضا از جمله اين شئون است.  
     بررسي ماهيت حکومت در اسلام و ارائه بهترين گزينه  
     حکومت در عصر غيبت است. نويسنده،  
     حکومت را براي بشر، امري ضروري و عقلي مي داند و  
     عقيده دارد که در تمام جوامع بشري  
     در طول تاريخ، نوعي از حکومت به چشم مي خورد.  
     آن گاه به بررسي اين مسئله از ديدگاه  
     امامان معصوم مي پردازد و با استفاده از آيه 64  
     سوره نساء، وجود حکومت ديني در  
     جامعه را امري ضروري بر مي شمارد که انبياي پيشين  
     نيز براي دست يابي به اهداف الهي  
     خويش، نيازمند برقراري آن بوده اند. وي سپس به  
     دلايل لزوم حکومت در عصر غيبت  
     مي پردازد و رويه پيامبر اسلام (ص)، امام علي (ع) و  
     مسلمانان صدر اسلام و نيز، هيئت  
     و کيفيت قوانين اسلام را از جمله دلايل اين لزوم بر  
     مي شمارد. وي بهترين گزينه  
     حکومت در عصر غيبت را ولايت فقيه مي داند و به  
     دلايل عقلي و نقلي انتخاب اين گزينه  
     اشاره مي کند. آن گاه به معرفي وظايف و شئون ولي  
     فقيه مي پردازد که حفاظت، افتاء و  
     قضا از جمله اين شئون است.