بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حکومت جهاني واحد  
    :نويسنده   بازرگان، مهدي  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفتاري است کوتاه در امکان تشکيل حکومت واحد جهاني  
     و موانع رسيدن بدان. نويسنده،  
     نخست 3 پرسش مرتبط به هم را مطرح ساخته است: آيا  
     تأسيس حکومت جهاني واحد عملي است؟  
     اگر عملي است، ظلم و اختلاف را از بين خواهد برد يا  
     نه؟ و در صورت از بين رفتن ظلم  
     و اختلاف، آيا انسان احساس خوشبختي خواهد کرد؟ وي  
     در پاسخ، تشکيل حکومت واحد جهاني  
     را به صورت طبيعي و توسط حکومت هاي فعلي جهان غير  
     ممکن مي داند و بر فرض امکان آن  
     در جهان معاصر، تأثير آن در جهت بسط عدالت اجتماعي  
     و رفع اختلاف را بيش از وضعيت  
     فعلي جهان نمي داند و در پاسخ پرسش سوم، چون مبناي  
     خوشبختي و رفاه را ايمان به  
     خداوند و معاد و عمل به دستورات وي مي شمارد، به  
     نظر وي، بالطبع جهان بدون ايمان و  
     اعتقاد (حتي به صورت واحد و با رفع اختلاف و ظلم)  
     خوشبخت واقعي نخواهد شد. نگارنده  
     در ادامه، مقايسه اي بين مکتب هاي مختلف به لحاظ  
     اعتقاد به منجي نهايي بشريت ارائه  
     داده و انتظار فرج را در پيروان اديان الهي و  
     آسماني مشترک مي داند.  
     گفتاري است کوتاه در امکان تشکيل حکومت واحد جهاني  
     و موانع رسيدن بدان. نويسنده،  
     نخست 3 پرسش مرتبط به هم را مطرح ساخته است: آيا  
     تأسيس حکومت جهاني واحد عملي است؟  
     اگر عملي است، ظلم و اختلاف را از بين خواهد برد يا  
     نه؟ و در صورت از بين رفتن ظلم  
     و اختلاف، آيا انسان احساس خوشبختي خواهد کرد؟ وي  
     در پاسخ، تشکيل حکومت واحد جهاني  
     را به صورت طبيعي و توسط حکومت هاي فعلي جهان غير  
     ممکن مي داند و بر فرض امکان آن  
     در جهان معاصر، تأثير آن در جهت بسط عدالت اجتماعي  
     و رفع اختلاف را بيش از وضعيت  
     فعلي جهان نمي داند و در پاسخ پرسش سوم، چون مبناي  
     خوشبختي و رفاه را ايمان به  
     خداوند و معاد و عمل به دستورات وي مي شمارد، به  
     نظر وي، بالطبع جهان بدون ايمان و  
     اعتقاد (حتي به صورت واحد و با رفع اختلاف و ظلم)  
     خوشبخت واقعي نخواهد شد. نگارنده  
     در ادامه، مقايسه اي بين مکتب هاي مختلف به لحاظ  
     اعتقاد به منجي نهايي بشريت ارائه  
     داده و انتظار فرج را در پيروان اديان الهي و  
     آسماني مشترک مي داند.