بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بررسي نظريههاي مختلف در تشکيل حکومت واحد جهاني به من  
    :نويسنده   جعفري، سيد اصغر  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي انديشه حکومت جهاني واحد از ديدگاه  
     انديشه مندان و سياستمداران جوامع گوناگون  
     است. به نظر نويسنده، از دوران گذشته، فلاسفه و  
     انديشه مندان، با اتکا به نظريه هاي  
     اجتماعي نشئت گرفته از قانون طبيعت و تعليمات  
     مذهبي، حکومت واحد جهاني را براي  
     رسيدن به وحدت نوع بشر ضروري مي دانستند. وي پس از  
     مروري بر تاريخچه انديشه حکومت  
     جهاني، ضمن تبيين مباني نظري اين تفکر و بررسي  
     ديدگاه انديشه مندان معاصر در  
     اين باره، به بحث درباره حکومت جهاني واحد از  
     ديدگاه اسلام پرداخته لزوم چنين  
     حکومتي را از ديدگاه امام خميني بر مي رسد. نويسنده  
     ايجاد حکومت واحد جهاني را  
     مبتني بر قوانين اسلام، حتمي مي داند و عقيده دارد  
     که اين نظام قادر است افزون بر  
     تأمين نيازهاي مادي و معنوي بشر، عدالت و امنيت را  
     در جهان برقرار سازد.  
     بررسي انديشه حکومت جهاني واحد از ديدگاه  
     انديشه مندان و سياستمداران جوامع گوناگون  
     است. به نظر نويسنده، از دوران گذشته، فلاسفه و  
     انديشه مندان، با اتکا به نظريه هاي  
     اجتماعي نشئت گرفته از قانون طبيعت و تعليمات  
     مذهبي، حکومت واحد جهاني را براي  
     رسيدن به وحدت نوع بشر ضروري مي دانستند. وي پس از  
     مروري بر تاريخچه انديشه حکومت  
     جهاني، ضمن تبيين مباني نظري اين تفکر و بررسي  
     ديدگاه انديشه مندان معاصر در  
     اين باره، به بحث درباره حکومت جهاني واحد از  
     ديدگاه اسلام پرداخته لزوم چنين  
     حکومتي را از ديدگاه امام خميني بر مي رسد. نويسنده  
     ايجاد حکومت واحد جهاني را  
     مبتني بر قوانين اسلام، حتمي مي داند و عقيده دارد  
     که اين نظام قادر است افزون بر  
     تأمين نيازهاي مادي و معنوي بشر، عدالت و امنيت را  
     در جهان برقرار سازد.