بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشينه تاريخي ولايت فقيه  
    :نويسنده   جهان بزرگي، احمد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ريشه يابي تاريخي نظريه ولايت فقيه و بيان اجمالي  
     سير تاريخي آن، اساس بحث مقاله  
     حاضر است. اعتقاد به ولايت فقيه نه تنها مسئله اي  
     جديد نيست؛ بلکه از زمان شروع  
     غيبت کبرا تا به امروز مطرح بوده است. فقها و  
     متکلماني همچون: شيخ مفيد، علامه حلي،  
     شيخ انصاري، محقق کرکي و علامه نائيني هر کدام به  
     نحوي به تشريح جوانب مختلف اين  
     موضوع پرداخته اند.  
     ريشه يابي تاريخي نظريه ولايت فقيه و بيان اجمالي  
     سير تاريخي آن، اساس بحث مقاله  
     حاضر است. اعتقاد به ولايت فقيه نه تنها مسئله اي  
     جديد نيست؛ بلکه از زمان شروع  
     غيبت کبرا تا به امروز مطرح بوده است. فقها و  
     متکلماني همچون: شيخ مفيد، علامه حلي،  
     شيخ انصاري، محقق کرکي و علامه نائيني هر کدام به  
     نحوي به تشريح جوانب مختلف اين  
     موضوع پرداخته اند.