بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشينه تاريخي نظريه ولايت فقيه  
    :نويسنده   جهان بزرگي، احمد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره ولايت فقيه در کلام و شيوه علمي  
     و نظري فقها. نويسنده نخست به  
     بررسي پيشينه تاريخي بحث ولايت فقيه و اثرپذيري آن  
     در جريان هاي سياسي و نيز حوزه و  
     محل بحث آن پرداخته و از آن به عنوان مبحثي کلامي  
     که ريشه در دوران آغازين اسلام  
     دارد و در دوران غيبت کبرا نمود خاصي يافته، ياد  
     کرده است. پس از آن، ضمن تحقيق در  
     گفتار و رفتار فقهاي بزرگ شيعه، ديدگاه و عمل آنها  
     در خصوص نيابت امام معصوم، توسط  
     ولي فقيه تحقيق و بررسي شده است. شيخ مفيد، طوسي،  
     ابن ادريس، علامه حلي، محقق کرکي،  
     صاحب جواهر و علامه ناييني از جمله فقيهاني هستند  
     که ديدگاه هاي آنها در اين اثر  
     بررسي شده است.  
     پژوهشي است درباره ولايت فقيه در کلام و شيوه علمي  
     و نظري فقها. نويسنده نخست به  
     بررسي پيشينه تاريخي بحث ولايت فقيه و اثرپذيري آن  
     در جريان هاي سياسي و نيز حوزه و  
     محل بحث آن پرداخته و از آن به عنوان مبحثي کلامي  
     که ريشه در دوران آغازين اسلام  
     دارد و در دوران غيبت کبرا نمود خاصي يافته، ياد  
     کرده است. پس از آن، ضمن تحقيق در  
     گفتار و رفتار فقهاي بزرگ شيعه، ديدگاه و عمل آنها  
     در خصوص نيابت امام معصوم، توسط  
     ولي فقيه تحقيق و بررسي شده است. شيخ مفيد، طوسي،  
     ابن ادريس، علامه حلي، محقق کرکي،  
     صاحب جواهر و علامه ناييني از جمله فقيهاني هستند  
     که ديدگاه هاي آنها در اين اثر  
     بررسي شده است.