بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دفاع عن التشيع  
    :نويسنده   حسني، سيد نذير يحيي  
    :ناشر   مؤسسه تبليغ و ارشاد اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - مفاهيم - شورا  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     دفاع از ديدگاه هاي اثنا عشريه در زمينه امامت  
     منصوص است. انگيزه نويسنده، نشان  
     دادن اشتباهات احمد کاتب در کتاب تطور الفکر  
     السياسي و دفاع از نظر متعارف عالمان  
     اثنا عشري است. نويسنده با روش تاريخي و ضمن ارائه  
     تحليل هاي کلامي و فقهي،  
     تناقض گويي هاي احمد کاتب را آشکار مي کند. او از  
     روايت هاي معتبر، فراوان بهره  
     برده است. پس از مقدمه طولاني کمال حيدري در مسائل  
     مورد اختلاف (تداوم امامت، تعداد  
     امامان، مصاديق آنان و امام عصر)، نويسنده در يازده  
     فصل به نقد مطالب کتاب پرداخته  
     است: مخالفت هاي صريح با آموزه هاي تشيع، اشتباهات  
     فاحش، افترائات بر مصداق هاي  
     امامت، نقد نظريه شورا، کذب گويي هاي احمد کاتب بر  
     ارکان نظريه امامت، حديث خلفاي  
     دوازده گانه پيامبر، تعميم غير معقول احکام شرعي،  
     عدم دانايي کاتب به موارد تقيه،  
     علم امامان به غيب، اعتماد بر آموزه هاي فرقه هايي  
     نظير کيسانيه و واقفيه، نظريه  
     سياسي اثنا عشريه.  
     دفاع از ديدگاه هاي اثنا عشريه در زمينه امامت  
     منصوص است. انگيزه نويسنده، نشان  
     دادن اشتباهات احمد کاتب در کتاب تطور الفکر  
     السياسي و دفاع از نظر متعارف عالمان  
     اثنا عشري است. نويسنده با روش تاريخي و ضمن ارائه  
     تحليل هاي کلامي و فقهي،  
     تناقض گويي هاي احمد کاتب را آشکار مي کند. او از  
     روايت هاي معتبر، فراوان بهره  
     برده است. پس از مقدمه طولاني کمال حيدري در مسائل  
     مورد اختلاف (تداوم امامت، تعداد  
     امامان، مصاديق آنان و امام عصر)، نويسنده در يازده  
     فصل به نقد مطالب کتاب پرداخته  
     است: مخالفت هاي صريح با آموزه هاي تشيع، اشتباهات  
     فاحش، افترائات بر مصداق هاي  
     امامت، نقد نظريه شورا، کذب گويي هاي احمد کاتب بر  
     ارکان نظريه امامت، حديث خلفاي  
     دوازده گانه پيامبر، تعميم غير معقول احکام شرعي،  
     عدم دانايي کاتب به موارد تقيه،  
     علم امامان به غيب، اعتماد بر آموزه هاي فرقه هايي  
     نظير کيسانيه و واقفيه، نظريه  
     سياسي اثنا عشريه.