بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   دولت عاشقي و عدل جهاني  
    :نويسنده   رحيم پور ازغدي، حسن  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - ويژگي ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگاهي است به حکومت جهاني امام مهدي (عج). گوينده،  
     قيام مهدي را نقطه غليان تاريخ  
     و شوک بزرگ تاريخي مي داند که عليه ستمگران جهان و  
     براي گشودن راه تنفس بشريت  
     محروم، صورت خواهد گرفت که در اين حرکت، ريشه ستم  
     از جاي برکنده خواهد شد. وي با  
     اشاره به روايات و فرازهايي از دعاي ندبه، به بررسي  
     اين موضوع پرداخته است. او به  
     طرح جهان وطني پس از ظهور اشاره مي کند که در آن،  
     دعواي نژادها، مليت ها و قوميت ها  
     پايان خواهد يافت. وي به نظريات نظريه پردازان غربي  
     درباره پايان جهان اشاره مي کند  
     و به نقد بررسي آنها مي پردازد و همه وعده هاي  
     مهدويت را واقعي و راستين توصيف  
     مي کند.  
     نگاهي است به حکومت جهاني امام مهدي (عج). گوينده،  
     قيام مهدي را نقطه غليان تاريخ  
     و شوک بزرگ تاريخي مي داند که عليه ستمگران جهان و  
     براي گشودن راه تنفس بشريت  
     محروم، صورت خواهد گرفت که در اين حرکت، ريشه ستم  
     از جاي برکنده خواهد شد. وي با  
     اشاره به روايات و فرازهايي از دعاي ندبه، به بررسي  
     اين موضوع پرداخته است. او به  
     طرح جهان وطني پس از ظهور اشاره مي کند که در آن،  
     دعواي نژادها، مليت ها و قوميت ها  
     پايان خواهد يافت. وي به نظريات نظريه پردازان غربي  
     درباره پايان جهان اشاره مي کند  
     و به نقد بررسي آنها مي پردازد و همه وعده هاي  
     مهدويت را واقعي و راستين توصيف  
     مي کند.