بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درآمدي بر شناخت توقيعات  
    :نويسنده   رکني يزدي، محمد مهدي  
    :موضوع   اخلاق - آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مروري است بر چگونگي پيدايش توقيعات و تاريخ آن و  
     بعضي مسائل در اين باره. مؤلف،  
     نخست به معناي لغوي توقيع، اهميت توقيعات، تاريخ  
     آغاز توقيعات در تاريخ اسلامي،  
     تعداد آنها و موضوع غيبت و معرفي نايبان پرداخته  
     است. وي رازداني و خبر دادن از  
     امور پنهاني، پاسخ گويي مسائل مربوط به غيبت امام،  
     مثل علت غيبت و چگونگي فيض بردن  
     از امام، مسائل اعتقادي، رسيدن اموال به دست امام و  
     تکذيب مدعيان دروغين مهدويت را  
     از جمله موضوعات توقيعات امام دانسته و به تبيين  
     آنها پرداخته است. در پايان، ضمن  
     اشاره به اهميت رهبري و مرجعيت در شيعه، نظري کلي  
     به توقيعات انداخته و نتيجه گيري  
     کرده که اين توقيعات نمايانگر اين واقعيت اند که  
     امام (ع) کمال مراقبت و دلسوزي را  
     نسبت به پيروان خود داشته و در رهبري و هدايت  
     شيعيان و دوستان خود، به کمال و  
     سعادت، لحظه اي دريغ ندارند.  
     مروري است بر چگونگي پيدايش توقيعات و تاريخ آن و  
     بعضي مسائل در اين باره. مؤلف،  
     نخست به معناي لغوي توقيع، اهميت توقيعات، تاريخ  
     آغاز توقيعات در تاريخ اسلامي،  
     تعداد آنها و موضوع غيبت و معرفي نايبان پرداخته  
     است. وي رازداني و خبر دادن از  
     امور پنهاني، پاسخ گويي مسائل مربوط به غيبت امام،  
     مثل علت غيبت و چگونگي فيض بردن  
     از امام، مسائل اعتقادي، رسيدن اموال به دست امام و  
     تکذيب مدعيان دروغين مهدويت را  
     از جمله موضوعات توقيعات امام دانسته و به تبيين  
     آنها پرداخته است. در پايان، ضمن  
     اشاره به اهميت رهبري و مرجعيت در شيعه، نظري کلي  
     به توقيعات انداخته و نتيجه گيري  
     کرده که اين توقيعات نمايانگر اين واقعيت اند که  
     امام (ع) کمال مراقبت و دلسوزي را  
     نسبت به پيروان خود داشته و در رهبري و هدايت  
     شيعيان و دوستان خود، به کمال و  
     سعادت، لحظه اي دريغ ندارند.