بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ولاية الأمر في عصر الغيبة للسيد الحائري، ست قضايا مثي  
    :نويسنده   علي، ماجد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - حکومت - حکومت اسلامي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بيان مباني حکومت اسلامي و ولايت فقيه در عصر غيبت  
     است. نگارنده به تحليل کتاب  
     ولايت الامر سيد کاظم حائري پرداخته است. در اين  
     کتاب ولايت فقيه به عنوان حاکم  
     اسلامي، انتخاب فقيه، حکومت شورايي، مرجعيت و تفوق  
     و نفاذ حکم ولي فقيه بر ساير  
     فقها بحث شده است. وي ولايت فقيه را در امور حسبيه،  
     اقامه حکومت اسلامي، ولايت در  
     عصر غيبت اثبات کرده است و انتخاب ولي فقيه را فقط  
     در صورت اختلاف فقها پذيرفته  
     است. از طرفي به گمان وي، شرط مرجعيت به نظر  
     نويسنده حکم ولي فقيه بر جامعه _ که  
     فقهاي ديگر جزيي از آن هستند _ حکومت و سيطره دارد؛  
     بنابراين بايد ديگر فقها از ولي  
     فقيه اطاعت کنند.  
     بيان مباني حکومت اسلامي و ولايت فقيه در عصر غيبت  
     است. نگارنده به تحليل کتاب  
     ولايت الامر سيد کاظم حائري پرداخته است. در اين  
     کتاب ولايت فقيه به عنوان حاکم  
     اسلامي، انتخاب فقيه، حکومت شورايي، مرجعيت و تفوق  
     و نفاذ حکم ولي فقيه بر ساير  
     فقها بحث شده است. وي ولايت فقيه را در امور حسبيه،  
     اقامه حکومت اسلامي، ولايت در  
     عصر غيبت اثبات کرده است و انتخاب ولي فقيه را فقط  
     در صورت اختلاف فقها پذيرفته  
     است. از طرفي به گمان وي، شرط مرجعيت به نظر  
     نويسنده حکم ولي فقيه بر جامعه _ که  
     فقهاي ديگر جزيي از آن هستند _ حکومت و سيطره دارد؛  
     بنابراين بايد ديگر فقها از ولي  
     فقيه اطاعت کنند.