بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در انتظار امام  
    :نويسنده   فضلي، عبدالهادي  
    :مترجم   روحاني، حبيب  
    :ناشر   آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - زندگي نامه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     وجود امام مهدي (عج)، انتظار فرج ايشان و حکومت  
     اسلامي در عصر غيبت را با ادله  
     روايي و تاريخي مورد بحث قرار داده است. مؤلف پس از  
     ذکر کوتاهي در تاريخ حيات امام  
     زمان، به شبهه منکرين امام درباره اصل وجود حضرت با  
     استفاده از دلايل نقلي، تاريخي،  
     تشريعي و علمي پاسخ داده است. در ادامه مباحثي  
     درباره چگونگي تشکيل دولت امام عصر  
     همانند: نفوذ سياسي جهاني، وحدت سيره امام و پيامبر  
     اکرم (ص)، وجوب دعوت به سوي  
     دولت امام، مطرح و به برخي شبهات پاسخ داده است. در  
     پايان موضوع انتظار فرج و تحقق  
     واقعي آن توسط حکومت اسلامي و فقيه عادل جامع  
     الشرايط طرح شده و با استفاده از  
     استفتائات نقل شده از مراجع نجف، صلاحيت اسلام براي  
     تشکيل حکومت توسط فقيه عادل (نه  
     انتخاب مردم) مورد تاکيد قرار گرفته و اين مدعا با  
     استفاده از دلايل نقلي و عقلي  
     اثبات شده است.  
     وجود امام مهدي (عج)، انتظار فرج ايشان و حکومت  
     اسلامي در عصر غيبت را با ادله  
     روايي و تاريخي مورد بحث قرار داده است. مؤلف پس از  
     ذکر کوتاهي در تاريخ حيات امام  
     زمان، به شبهه منکرين امام درباره اصل وجود حضرت با  
     استفاده از دلايل نقلي، تاريخي،  
     تشريعي و علمي پاسخ داده است. در ادامه مباحثي  
     درباره چگونگي تشکيل دولت امام عصر  
     همانند: نفوذ سياسي جهاني، وحدت سيره امام و پيامبر  
     اکرم (ص)، وجوب دعوت به سوي  
     دولت امام، مطرح و به برخي شبهات پاسخ داده است. در  
     پايان موضوع انتظار فرج و تحقق  
     واقعي آن توسط حکومت اسلامي و فقيه عادل جامع  
     الشرايط طرح شده و با استفاده از  
     استفتائات نقل شده از مراجع نجف، صلاحيت اسلام براي  
     تشکيل حکومت توسط فقيه عادل (نه  
     انتخاب مردم) مورد تاکيد قرار گرفته و اين مدعا با  
     استفاده از دلايل نقلي و عقلي  
     اثبات شده است.