بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشينه بحث ولايت فقيه  
    :نويسنده   محمدي اشتهاردي، محمد  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - علوم سياسي - انديشه هاي سياسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل و بررسي بحث ولايت فقيه در آرا و انديشه هاي  
     دانشمندان بزرگ شيعه است.  
     نگارنده در مقدمه، به اين شبهه که برخي ولايت فقيه  
     را از اختراعات و ابتکارات امام  
     خميني دانسته و معتقدند که اين بحث در ميان فقهاي  
     سابق پيشينه اي ندارد، اشاره  
     مي کند و به طور مختصر، با بهره گيري از بيانات  
     امام، به خدشه آن پرداخته است. وي  
     در ادامه با بهره گيري از نظريات محققان و فقهاي  
     بزرگي چون: شيخ مفيد، شيخ طوسي،  
     علامه حلي و شيخ انصاري در مورد ولايت فقيه، بر اين  
     نکته که بحث ولايت فقيه در همان  
     سال هاي آغاز غيبت کبرا در گفتار فقها مطرح بوده  
     است تأکيد مي ورزد.  
     تحليل و بررسي بحث ولايت فقيه در آرا و انديشه هاي  
     دانشمندان بزرگ شيعه است.  
     نگارنده در مقدمه، به اين شبهه که برخي ولايت فقيه  
     را از اختراعات و ابتکارات امام  
     خميني دانسته و معتقدند که اين بحث در ميان فقهاي  
     سابق پيشينه اي ندارد، اشاره  
     مي کند و به طور مختصر، با بهره گيري از بيانات  
     امام، به خدشه آن پرداخته است. وي  
     در ادامه با بهره گيري از نظريات محققان و فقهاي  
     بزرگي چون: شيخ مفيد، شيخ طوسي،  
     علامه حلي و شيخ انصاري در مورد ولايت فقيه، بر اين  
     نکته که بحث ولايت فقيه در همان  
     سال هاي آغاز غيبت کبرا در گفتار فقها مطرح بوده  
     است تأکيد مي ورزد.