بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان تاريخ و واپسين انسان در قلمرو تئوريهاي مدرن غر  
    :نويسنده   مددپور، محمد  
    :موضوع   اخلاق - مهدويت - ديدگاه ها  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي نظريه هاي انديشه مندان غربي و اسلامي درباره  
     پايان تاريخ و زندگي بشر است.  
     نويسنده با ارائه تئوري هاي ارائه شده توسط  
     اسپينگلر، هانتينگتون، فوکوياما و... به  
     نقد و بررسي ديدگاه هاي آنان پرداخته، مشکلات دروني  
     اين نظريات را بر مي رسد. وي  
     انقلاب اسلامي را خاستگاه زايش تئوري برخورد  
     تمدن ها مي داند و با نقد نظريه  
     فوکوياما، برخلاف نظريه وي، پايان تمدن غرب را  
     بحران و فروپاشي مي داند. به نظر  
     نويسنده، تضاد بين تمدن غرب و شرق، تضاد ذاتي و  
     واقعي است. مبناي اين تضاد نيز  
     بيگانگي و خودمحوري انسان و تمدن غربي و پارسايي و  
     اشراق باطني تمدن و انسان شرقي  
     است. وي آينده جهان را از آن تمدن شرق، و غروب غرب  
     مي داند. اين پيروزي در ظهور  
     حکومت بقية الله و اصلاح نهايي جهان تبلور خواهد  
     يافت. ظهور اين حقيقت نيز با تلاش  
     براي احياگري تمدن معنوي آغاز خواهد شد.  
     بررسي نظريه هاي انديشه مندان غربي و اسلامي درباره  
     پايان تاريخ و زندگي بشر است.  
     نويسنده با ارائه تئوري هاي ارائه شده توسط  
     اسپينگلر، هانتينگتون، فوکوياما و... به  
     نقد و بررسي ديدگاه هاي آنان پرداخته، مشکلات دروني  
     اين نظريات را بر مي رسد. وي  
     انقلاب اسلامي را خاستگاه زايش تئوري برخورد  
     تمدن ها مي داند و با نقد نظريه  
     فوکوياما، برخلاف نظريه وي، پايان تمدن غرب را  
     بحران و فروپاشي مي داند. به نظر  
     نويسنده، تضاد بين تمدن غرب و شرق، تضاد ذاتي و  
     واقعي است. مبناي اين تضاد نيز  
     بيگانگي و خودمحوري انسان و تمدن غربي و پارسايي و  
     اشراق باطني تمدن و انسان شرقي  
     است. وي آينده جهان را از آن تمدن شرق، و غروب غرب  
     مي داند. اين پيروزي در ظهور  
     حکومت بقية الله و اصلاح نهايي جهان تبلور خواهد  
     يافت. ظهور اين حقيقت نيز با تلاش  
     براي احياگري تمدن معنوي آغاز خواهد شد.