بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زمامدار آينده  
    :نويسنده   مغنيه، محمد جواد  
    :مترجم   حسني اردکاني، عزيزالله  
    :ناشر   مکتبة الإمام المنتظر  
    :تاريخ چاپ   1344هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف به اهميت مسئله امامت از ديدگاه شيعه  
     اثناعشريه مي پردازد و با اشاره به نوع  
     حکومت هاي موجود در جهان، به امتياز شيعه در مسئله  
     امامت اشاره مي کند. وي با اشاره  
     به منابع اهل سنت و اين که در روايات آنان مسئله  
     مهدويت و امام زمان (ع) مطرح است،  
     نتيجه مي گيرد که امام زمان متولد شده و زنده است و  
     ظهور خواهد نمود و اين نه از  
     بدعت هاي شيعه، که از اصول مسلم اسلام است که  
     بالاخره منجي جهاني خواهد آمد و جهان  
     سرشار از ظلم را پر از عدل و داد خواهد نمود.  
     مؤلف به اهميت مسئله امامت از ديدگاه شيعه  
     اثناعشريه مي پردازد و با اشاره به نوع  
     حکومت هاي موجود در جهان، به امتياز شيعه در مسئله  
     امامت اشاره مي کند. وي با اشاره  
     به منابع اهل سنت و اين که در روايات آنان مسئله  
     مهدويت و امام زمان (ع) مطرح است،  
     نتيجه مي گيرد که امام زمان متولد شده و زنده است و  
     ظهور خواهد نمود و اين نه از  
     بدعت هاي شيعه، که از اصول مسلم اسلام است که  
     بالاخره منجي جهاني خواهد آمد و جهان  
     سرشار از ظلم را پر از عدل و داد خواهد نمود.