بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   هديه مور  
    :نويسنده   موسوي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فقه و اصول - مکاتب فقهي - فقه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در تحولات فقه در صدر اسلام. نويسنده با  
     انگيزه آشنا ساختن نسل جوان با  
     مباني فقه و فقها، به بررسي مفهوم و مباني فقه از  
     نظر لغت، قرآن و سنت، از ديدگاه  
     شيعه و سني مي پردازد و به شرايط فقيه و مجتهد  
     اشاره مي کند. وي در ادامه به تطورات  
     فقه در عصر امامان معصوم مي پردازند و به خاندان ها  
     و افرادي که در مقام فقيه به  
     بيان احکام شرعي مي پرداختند اشاره مي کند. نويسنده  
     معتقد است مهم ترين منابع فقيه،  
     احاديث معصومين است که فقها در عصر غيبت با بررسي  
     آن ها، احکام شرعي را استنباط  
     مي کنند.  
     پژوهشي است در تحولات فقه در صدر اسلام. نويسنده با  
     انگيزه آشنا ساختن نسل جوان با  
     مباني فقه و فقها، به بررسي مفهوم و مباني فقه از  
     نظر لغت، قرآن و سنت، از ديدگاه  
     شيعه و سني مي پردازد و به شرايط فقيه و مجتهد  
     اشاره مي کند. وي در ادامه به تطورات  
     فقه در عصر امامان معصوم مي پردازند و به خاندان ها  
     و افرادي که در مقام فقيه به  
     بيان احکام شرعي مي پرداختند اشاره مي کند. نويسنده  
     معتقد است مهم ترين منابع فقيه،  
     احاديث معصومين است که فقها در عصر غيبت با بررسي  
     آن ها، احکام شرعي را استنباط  
     مي کنند.