بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: بررسي قائلين به وجوب خمس و اباحه خمس در دوران غي  
    :نويسنده   سر خوش، جواد  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فقه و اصول - عبادات - خمس  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اين رساله در سه بخش، مسئله خمس را در زمان غيبت  
     مورد بررسي قرار مي دهد و ادله  
     قائلين به وجوب و اباحه و منکران آن را بيان  
     مي نمايد. نويسنده در بخش نخست با  
     بررسي آيه 41 انفال و طرح ديدگاه هاي شيعه و سني  
     پيرامون آن، نتيجه مي گيرد که مفاد  
     اين آيه فقط درآمدهاي ساليانه است و شامل غنايم  
     جنگي نمي شود. در بخش دوم روايات  
     خمس بررسي شده و ديدگاههاي فقهاي شيعه و سني نسبت  
     به رکاز، سيوب و کنز تبيين گشته  
     است. نويسنده در ادامه با استناد به سيره رسول خدا  
     (ص) تعلق خمس به غنايم جنگي را  
     رد کرده است. وي در بخش سوم مسئله خمس در دوران  
     غيبت امام معصوم (ع) را بررسي نموده  
     و پس از مطالعه و تحقيق آيات و روايات و اقوال فقها  
     و نقد و تحليل آنها، خمس را سهم  
     واحد و حق امامت شمرده است. به باور نويسنده روايات  
     مربوط به خمس که در آنها سخني  
     از حلال بودن يا حلال نبودن مصرف خمس براي شيعيان  
     مطرح است خود به تنهايي از ادله  
     وجوب خمس محسوب مي شود.  
     اين رساله در سه بخش، مسئله خمس را در زمان غيبت  
     مورد بررسي قرار مي دهد و ادله  
     قائلين به وجوب و اباحه و منکران آن را بيان  
     مي نمايد. نويسنده در بخش نخست با  
     بررسي آيه 41 انفال و طرح ديدگاه هاي شيعه و سني  
     پيرامون آن، نتيجه مي گيرد که مفاد  
     اين آيه فقط درآمدهاي ساليانه است و شامل غنايم  
     جنگي نمي شود. در بخش دوم روايات  
     خمس بررسي شده و ديدگاههاي فقهاي شيعه و سني نسبت  
     به رکاز، سيوب و کنز تبيين گشته  
     است. نويسنده در ادامه با استناد به سيره رسول خدا  
     (ص) تعلق خمس به غنايم جنگي را  
     رد کرده است. وي در بخش سوم مسئله خمس در دوران  
     غيبت امام معصوم (ع) را بررسي نموده  
     و پس از مطالعه و تحقيق آيات و روايات و اقوال فقها  
     و نقد و تحليل آنها، خمس را سهم  
     واحد و حق امامت شمرده است. به باور نويسنده روايات  
     مربوط به خمس که در آنها سخني  
     از حلال بودن يا حلال نبودن مصرف خمس براي شيعيان  
     مطرح است خود به تنهايي از ادله  
     وجوب خمس محسوب مي شود.