بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امام مهدي در قرآن  
    :نويسنده   عبدلي، رضوان  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به شرح و تفسير 2 آيه از قرآن، که در وصف حکومت  
     جهاني اسلام بر سراسر گيتي نازل شده  
     مي پردازد. نگارنده با اشاره به پيشينه بحث مهدويت  
     در قرآن، در ميان دانشمندان شيعه  
     و سني، پس از ذکر هر يک از اين 2 آيه، با استفاده  
     از روايات و منابع تفسيري، به شرح  
     آنها پرداخته است. او معتقد است که تکامل و پيشرفت  
     اسلام در جهان و به رسميت شناخته  
     شدن اين آيين در کشورهاي اروپايي، در سايه حکومت  
     جهاني امام مهدي (عج) تحقق  
     مي يابد. از منابع مورد استفاده در مقاله مي توان  
     از: تفسير فيض کاشاني، مجمع  
     البيان، تفسير نمونه و تفسير قمي نام برد.  
     به شرح و تفسير 2 آيه از قرآن، که در وصف حکومت  
     جهاني اسلام بر سراسر گيتي نازل شده  
     مي پردازد. نگارنده با اشاره به پيشينه بحث مهدويت  
     در قرآن، در ميان دانشمندان شيعه  
     و سني، پس از ذکر هر يک از اين 2 آيه، با استفاده  
     از روايات و منابع تفسيري، به شرح  
     آنها پرداخته است. او معتقد است که تکامل و پيشرفت  
     اسلام در جهان و به رسميت شناخته  
     شدن اين آيين در کشورهاي اروپايي، در سايه حکومت  
     جهاني امام مهدي (عج) تحقق  
     مي يابد. از منابع مورد استفاده در مقاله مي توان  
     از: تفسير فيض کاشاني، مجمع  
     البيان، تفسير نمونه و تفسير قمي نام برد.