بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاتميت و پاسخ به ساختههاي بهائيت  
    :نويسنده   امير پور، علي  
    :ناشر   سازمان مرجان  
    :تاريخ چاپ   1357هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - ظهور - اثبات  
    :تعداد چاپ   4  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده ضمن تحليل ديدگاه بهاييان در مسئله خاتميت  
     رسول اکرم (ص) و قائميت امام  
     زمان (ع)، به بررسي آن پرداخته و با دلايل گوناگون  
     از قرآن و حديث، خاتميت رسول  
     اکرم را اثبات کرده است و با بررسي احاديث مربوط به  
     امام زمان (ع)، هر گونه تفسير و  
     تأويل انحرافي را فاقد دليل دانسته و به شبهات و  
     اوهام بهاييان پاسخ داده است.  
     نويسنده همچنين به اصطلاحات بهاييان، احکام فقهي،  
     اصول عقايد، ايام هفته و ماه و  
     ديگر رسوم و آداب آنان پرداخته است.  
     نويسنده ضمن تحليل ديدگاه بهاييان در مسئله خاتميت  
     رسول اکرم (ص) و قائميت امام  
     زمان (ع)، به بررسي آن پرداخته و با دلايل گوناگون  
     از قرآن و حديث، خاتميت رسول  
     اکرم را اثبات کرده است و با بررسي احاديث مربوط به  
     امام زمان (ع)، هر گونه تفسير و  
     تأويل انحرافي را فاقد دليل دانسته و به شبهات و  
     اوهام بهاييان پاسخ داده است.  
     نويسنده همچنين به اصطلاحات بهاييان، احکام فقهي،  
     اصول عقايد، ايام هفته و ماه و  
     ديگر رسوم و آداب آنان پرداخته است.