بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خليفه خدا، وارث زمين  
    :نويسنده   جوادي آملي، عبد الله  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - کلام - راهنماشناسي - امام شناسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح چگونگي خليفة اللهي و وارث زمين شدن انسان تحت  
     رهبري امام زمان (عج) است. بر  
     اساس آيه 5 سوره قصص، هدف اصلي خلقت انسان، خليفه  
     خدا و وارث خدا شدن بر روي زمين  
     است. مؤلف با بهره گيري از آيات، انجام و تحقق کامل  
     اين مهم را در حکومت امام زمان  
     (عج) ممکن مي داند و ضمن شرح چگونگي اين خلافت و  
     وراثت انسان، وراثت و خلافت امام  
     زمان و يارانش را بر زمين که نوع کامل آن، جانشيني  
     انسان از خداوند سبحان بر زمين  
     است شرح مي دهد. وي لازمه رسيدن به چنين مقامي را  
     داشتن لياقت هايي مي داند که بدون  
     راهنما و و وجود رهبر لايق و شايسته اي چون امام  
     زمان دستيابي به آنها ممکن نيست.  
     شرح چگونگي خليفة اللهي و وارث زمين شدن انسان تحت  
     رهبري امام زمان (عج) است. بر  
     اساس آيه 5 سوره قصص، هدف اصلي خلقت انسان، خليفه  
     خدا و وارث خدا شدن بر روي زمين  
     است. مؤلف با بهره گيري از آيات، انجام و تحقق کامل  
     اين مهم را در حکومت امام زمان  
     (عج) ممکن مي داند و ضمن شرح چگونگي اين خلافت و  
     وراثت انسان، وراثت و خلافت امام  
     زمان و يارانش را بر زمين که نوع کامل آن، جانشيني  
     انسان از خداوند سبحان بر زمين  
     است شرح مي دهد. وي لازمه رسيدن به چنين مقامي را  
     داشتن لياقت هايي مي داند که بدون  
     راهنما و و وجود رهبر لايق و شايسته اي چون امام  
     زمان دستيابي به آنها ممکن نيست.