بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: تناسخ و مقايسه آن با رجعت  
    :نويسنده   ذبيحي، محمد  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - آخر الزمان - رجعت - اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين واژه رجعت و تفاوت آن با تناسخ باطل از  
     ديدگاه فلسفي و کلامي است. نويسنده  
     نخست تناسخ را به انتقال روح يا نفوس انساني از  
     بدني به بدن ديگر تعريف و آن را  
     تناسخ صعودي و نزولي تقسيم و ديدگاه حکماي اسلامي  
     را در رد اين نظريه همراه با ادله  
     عقلي ذکر کرده است و از نظر آنها همه اقسام تناسخ  
     را باطل مي داند. وي سپس مي گويد:  
     رجعت به معناي بازگشت نفوس مفارق به بدن هاي دنيوي  
     خود پيش از قيامت است و ارتباطي  
     با تناسخ ندارد؛ چرا که رجعت تعلق مجدد روح به بدن  
     خود بعد از قطع علاقه موقت است و  
     ارتباط نفس با بدن عبارت است از: چيرگي نفس بر بدن  
     و مرگ به معناي قطع موقت اين  
     چيرگي است، نه نفي کامل آن و هرگاه نفس توجهش را به  
     بدن قطع کند منعي براي حيات  
     مجدد او در اين عالم ماده نخواهد بود. وي در پايان،  
     به ذکر دلايل نقلي براي اثبات  
     امکان و وقوع حتمي رجعت مي پردازد.  
     تبيين واژه رجعت و تفاوت آن با تناسخ باطل از  
     ديدگاه فلسفي و کلامي است. نويسنده  
     نخست تناسخ را به انتقال روح يا نفوس انساني از  
     بدني به بدن ديگر تعريف و آن را  
     تناسخ صعودي و نزولي تقسيم و ديدگاه حکماي اسلامي  
     را در رد اين نظريه همراه با ادله  
     عقلي ذکر کرده است و از نظر آنها همه اقسام تناسخ  
     را باطل مي داند. وي سپس مي گويد:  
     رجعت به معناي بازگشت نفوس مفارق به بدن هاي دنيوي  
     خود پيش از قيامت است و ارتباطي  
     با تناسخ ندارد؛ چرا که رجعت تعلق مجدد روح به بدن  
     خود بعد از قطع علاقه موقت است و  
     ارتباط نفس با بدن عبارت است از: چيرگي نفس بر بدن  
     و مرگ به معناي قطع موقت اين  
     چيرگي است، نه نفي کامل آن و هرگاه نفس توجهش را به  
     بدن قطع کند منعي براي حيات  
     مجدد او در اين عالم ماده نخواهد بود. وي در پايان،  
     به ذکر دلايل نقلي براي اثبات  
     امکان و وقوع حتمي رجعت مي پردازد.