بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خلافت و امامت در کلام اسلامي  
    :نويسنده   رباني گلپايگاني، علي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - کلام - راهنماشناسي - امام شناسي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بحثي درباره مفهوم امامت و ادله وجوب آن در نزد  
     متکلمان اسلامي است. نويسنده پس از  
     اشاره به اهميت و جايگاه مبحث امامت در کلام  
     اسلامي، به بيان اختلاف نظر شيعه با  
     ديگر مذاهب اسلامي در اين باره پرداخته و ريشه آن  
     را در انتصابي يا انتخابي بودن  
     امام دانسته است. سپس حقيقت امامت مورد بحث قرار  
     گرفته و تعاريف ارائه شده از سوي  
     پاره اي از متکلمان در اين زمينه، نقل و بررسي شده  
     است. نويسنده در پايان ادله  
     مذاهب اماميه، اسماعيليه، زيديه، معتزله، خوارج،  
     اشاعره، ماتريديه و وهابيت را در  
     خصوص وجوب امامت آورده و پس از تقسيم آنها، به 3  
     دسته ادله نقلي، عقلي محض و ادله  
     عقلي و نقلي، هر يک را تبيين کرده است. به نظر وي،  
     مجموعه ادله ارائه شده از سوي  
     مذاهب و فرق گوناگون کلامي عبارت است از: آيه اولي  
     الامر، حديث من مات و لم يعرف  
     امام زمانه...، سيره مسلمانان، لزوم اجراي حدود و  
     حفظ نظام اسلامي و وجود دفع  
     ضررهاي عظيم.  
     بحثي درباره مفهوم امامت و ادله وجوب آن در نزد  
     متکلمان اسلامي است. نويسنده پس از  
     اشاره به اهميت و جايگاه مبحث امامت در کلام  
     اسلامي، به بيان اختلاف نظر شيعه با  
     ديگر مذاهب اسلامي در اين باره پرداخته و ريشه آن  
     را در انتصابي يا انتخابي بودن  
     امام دانسته است. سپس حقيقت امامت مورد بحث قرار  
     گرفته و تعاريف ارائه شده از سوي  
     پاره اي از متکلمان در اين زمينه، نقل و بررسي شده  
     است. نويسنده در پايان ادله  
     مذاهب اماميه، اسماعيليه، زيديه، معتزله، خوارج،  
     اشاعره، ماتريديه و وهابيت را در  
     خصوص وجوب امامت آورده و پس از تقسيم آنها، به 3  
     دسته ادله نقلي، عقلي محض و ادله  
     عقلي و نقلي، هر يک را تبيين کرده است. به نظر وي،  
     مجموعه ادله ارائه شده از سوي  
     مذاهب و فرق گوناگون کلامي عبارت است از: آيه اولي  
     الامر، حديث من مات و لم يعرف  
     امام زمانه...، سيره مسلمانان، لزوم اجراي حدود و  
     حفظ نظام اسلامي و وجود دفع  
     ضررهاي عظيم.