بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خاتميت، نفي بابيت  
    :موضوع   اخلاق - خاتميت؛ بابيت - رديه ها (کلام)  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره ادعاي نفي خاتميت و نقد آن است. اين  
     دعا از سوي ميرزا علي باب و ميرزا حسين علي نوري و  
     طرفداران و پيروان آنان مطرح شد، آنان در صدد تفسير  
     و توجيه و تأويل خاتميت نبوت پيامبر اسلام پرداختند  
     تا به زعم خود ثابت کنند که؛ در اسلام راه رسالت  
     ظهور نبي صاحب شريعت و دين جديد باز است و آنچه که  
     ختم شده نبوت رؤيايي و تبعي است، لذا وحي و الهام  
     رؤيايي وجود ندارد. و تبعي است، لذا وحي و الهام  
     رؤيايي وجود ندارد. نويسنده با استدلال به آيه چهلم  
     سوره احزاب که صريحا ختم نبوت پيامبر را اعلام کرده  
     و تحليل لغوي و مفهومي آن و نيز با شرح راجع به نبي  
     و رسول اين ادعا را مردود شمرده و خاتميت رسول خدا  
     را به اثبات رسانده است. بخش پاياني مقاله مشتمل بر  
     کتاب شناسي نقد بابيت است وتعدادي از کتابهايي که در  
     رد بابيت نگاشته شده معرفي گرديده است.  
     پژوهشي درباره ادعاي نفي خاتميت و نقد آن است. اين  
     دعا از سوي ميرزا علي باب و ميرزا حسين علي نوري و  
     طرفداران و پيروان آنان مطرح شد، آنان در صدد تفسير  
     و توجيه و تأويل خاتميت نبوت پيامبر اسلام پرداختند  
     تا به زعم خود ثابت کنند که؛ در اسلام راه رسالت  
     ظهور نبي صاحب شريعت و دين جديد باز است و آنچه که  
     ختم شده نبوت رؤيايي و تبعي است، لذا وحي و الهام  
     رؤيايي وجود ندارد. و تبعي است، لذا وحي و الهام  
     رؤيايي وجود ندارد. نويسنده با استدلال به آيه چهلم  
     سوره احزاب که صريحا ختم نبوت پيامبر را اعلام کرده  
     و تحليل لغوي و مفهومي آن و نيز با شرح راجع به نبي  
     و رسول اين ادعا را مردود شمرده و خاتميت رسول خدا  
     را به اثبات رسانده است. بخش پاياني مقاله مشتمل بر  
     کتاب شناسي نقد بابيت است وتعدادي از کتابهايي که در  
     رد بابيت نگاشته شده معرفي گرديده است.