بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بداء و نشانه هاي ظهور  
    :موضوع   اخلاق - امام مهدي (عج) - ظهور - نشانه هاي ظهور، خداشناسي  

شرح موضوعات کتاب
     خداوند متعال ممکن است بنا بر مصلحتي مسئله اي را  
     از زبان پيامبر با اولياي خويش به نحوي تبيين کند،  
     سپس در مقام عمل و ظهور، غير آن را به اجرا در آورد،  
     از اين مسئله در کتب فلسفي و عقيدتي، تحت عنوان  
     بداء ياد شده است. نويسنده در اين نوشتار در پي پاسخ  
     به اين سؤال است که آيا بداء در مورد علائم ظهور  
     امام زمان (عج) و يا اصلا ظهور خود آن حضرت رخ خواهد  
     داد يا نه. وي ضمن تقسيم نشانه هاي ظهور به نشانه  
     هاي محتوم به هيچ وجه بداء رخ نخواهد داد هر چند که  
     ممکن است خداوند اين نشانه ها را با کمي تغيير و  
     تحول ظاهر سازد. ولي در مورد نشانه هاي غير محتوم  
     امکان وقوع بداء وجود دارد.  
     خداوند متعال ممکن است بنا بر مصلحتي مسئله اي را  
     از زبان پيامبر با اولياي خويش به نحوي تبيين کند،  
     سپس در مقام عمل و ظهور، غير آن را به اجرا در آورد،  
     از اين مسئله در کتب فلسفي و عقيدتي، تحت عنوان  
     بداء ياد شده است. نويسنده در اين نوشتار در پي پاسخ  
     به اين سؤال است که آيا بداء در مورد علائم ظهور  
     امام زمان (عج) و يا اصلا ظهور خود آن حضرت رخ خواهد  
     داد يا نه. وي ضمن تقسيم نشانه هاي ظهور به نشانه  
     هاي محتوم به هيچ وجه بداء رخ نخواهد داد هر چند که  
     ممکن است خداوند اين نشانه ها را با کمي تغيير و  
     تحول ظاهر سازد. ولي در مورد نشانه هاي غير محتوم  
     امکان وقوع بداء وجود دارد.