بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتظار فرج، بازشناسي ولايت  
    :نويسنده   سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  
    :ناشر   سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه مقالاتي است درباره انتظار فرج امام عصر  
     (عج) و ولايت ائمه (ع) که بر پايه  
     گزارشي تحليلي از آيات و روايات صورت گرفته است.  
     نگارنده انتظار را به نوعي اعتراض  
     به وضع موجود قلمداد کرده و آن را زمينه ساز بهروزي  
     و تحقق فتح و فرج دانسته است.  
     وي همچنين پس از ارائه تعريف مفهوم ولايت، آن را به  
     4 نوع ولايت محبت، ولايت،  
     امامت، ولايت زعامت و ولايت تکويني تقسيم کرده و هر  
     يک را مورد بررسي قرار داده  
     است. او معتقد است اين چهار نوع در طول يکديگرند و  
     نمي توان آنها را از يکديگر  
     تفکيک کرد.  
     مجموعه مقالاتي است درباره انتظار فرج امام عصر  
     (عج) و ولايت ائمه (ع) که بر پايه  
     گزارشي تحليلي از آيات و روايات صورت گرفته است.  
     نگارنده انتظار را به نوعي اعتراض  
     به وضع موجود قلمداد کرده و آن را زمينه ساز بهروزي  
     و تحقق فتح و فرج دانسته است.  
     وي همچنين پس از ارائه تعريف مفهوم ولايت، آن را به  
     4 نوع ولايت محبت، ولايت،  
     امامت، ولايت زعامت و ولايت تکويني تقسيم کرده و هر  
     يک را مورد بررسي قرار داده  
     است. او معتقد است اين چهار نوع در طول يکديگرند و  
     نمي توان آنها را از يکديگر  
     تفکيک کرد.