بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   امامت و غيبت از ديدگاه علم کلام: ترجمه المقنع في الغيب  
    :نويسنده   سيد مرتضي، سيد علي بن حسين  
    :مترجم   مسجد مقدس جمکران، واحد تحقيقات  
    :ناشر   مسجد مقدس جمکران  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - فلسفه غيبت  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه کتاب المقنع في الغيبة است که در اثبات امامت  
     و مسئله غيبت امام مهدي (عج) از  
     راه براهين کلامي شيعه نوشته شده است. کتاب به  
     درخواست يکي از وزيران زمان سيد  
     مرتضي مبني بر تبيين مفهوم غيبت تدوين شده است و  
     يکي از منابع کلامي معتبر نزد  
     علماي شيعه به شمار مي رود. مترجم در مقدمه به صورت  
     گزارشي، زندگي نامه و نسب سيد  
     مرتضي و کتاب شريف المقنع را مورد بررسي قرار داده  
     و برخي از نکات لازم را در  
     پاورقي ذکر کرده است کتاب، نخست درباره امامت و  
     عصمت بحث مي کند؛ سپس ديدگاه  
     فرقه هايي از قبيل کيسانيه، ناووسيه و واقفيه  
     درباره مهدي منتظر را بيان مي کند و  
     در ادامه، عناويني چون علت غيبت امام مهدي، اقامه  
     حدود الهي در زمان غيبت، چگونگي  
     آگاهي امام غايب بر امور، چگونگي آگاهي امام به  
     زمان ظهور و عدم امکان جاي گزيني  
     براي امام را شرح مي دهد.  
     ترجمه کتاب المقنع في الغيبة است که در اثبات امامت  
     و مسئله غيبت امام مهدي (عج) از  
     راه براهين کلامي شيعه نوشته شده است. کتاب به  
     درخواست يکي از وزيران زمان سيد  
     مرتضي مبني بر تبيين مفهوم غيبت تدوين شده است و  
     يکي از منابع کلامي معتبر نزد  
     علماي شيعه به شمار مي رود. مترجم در مقدمه به صورت  
     گزارشي، زندگي نامه و نسب سيد  
     مرتضي و کتاب شريف المقنع را مورد بررسي قرار داده  
     و برخي از نکات لازم را در  
     پاورقي ذکر کرده است کتاب، نخست درباره امامت و  
     عصمت بحث مي کند؛ سپس ديدگاه  
     فرقه هايي از قبيل کيسانيه، ناووسيه و واقفيه  
     درباره مهدي منتظر را بيان مي کند و  
     در ادامه، عناويني چون علت غيبت امام مهدي، اقامه  
     حدود الهي در زمان غيبت، چگونگي  
     آگاهي امام غايب بر امور، چگونگي آگاهي امام به  
     زمان ظهور و عدم امکان جاي گزيني  
     براي امام را شرح مي دهد.