بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پيشواي آسماني  
    :نويسنده   شهرستاني، سيد محمد حسين  
    :ناشر   بهار قلوب  
    :تاريخ چاپ   1422هـ.ق  
    :موضوع   اخلاق - اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با استناد به منابع روايي اهل سنت و شيعه  
     اماميه، به اثبات حيات و وجود  
     امام زمان (ع) از آغاز ولادتش تا کنون و تا ظهورش  
     پرداخته است. وي پس از اقامه  
     براهين عقلي بر لزوم و ضرورت وجود امام در هر عصري،  
     با ذکر 19 روايت از منابع اهل  
     سنت، به مسئله امام مهدي، غيبت و ظهور آن حضرت  
     پرداخته است. در پايان نيز اشعاري در  
     مدح امام زمان سروده است.  
     نويسنده با استناد به منابع روايي اهل سنت و شيعه  
     اماميه، به اثبات حيات و وجود  
     امام زمان (ع) از آغاز ولادتش تا کنون و تا ظهورش  
     پرداخته است. وي پس از اقامه  
     براهين عقلي بر لزوم و ضرورت وجود امام در هر عصري،  
     با ذکر 19 روايت از منابع اهل  
     سنت، به مسئله امام مهدي، غيبت و ظهور آن حضرت  
     پرداخته است. در پايان نيز اشعاري در  
     مدح امام زمان سروده است.