بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تجلي التوحيد في نظام الإمامة  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :مترجم   هاشمي، حسن  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام - اهداف  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     موضوع مقاله، تجلي توحيد در نظام امامت است و چون  
     با تجلي توحيد در تمام رسالت هاي  
     پيامبران و رسالت اسلام و تجلي آن در امامت حضرت  
     مهدي (عج) ارتباط دارد، نويسنده طي  
     4 فصل اين مباحث را بررسي کرده است. در فصل نخست به  
     توضيح تجلي توحيد در کل رسالت  
     انبيا و معارف و شرايع آسماني مي پردازد و با  
     استناد به آيات و احاديث، وجوه  
     گوناگون دعوت پيامبران به توحيد را توضيح مي دهد.  
     در فصل دوم، توحيد در اسلام بررسي  
     مي شود و تساوي نژادي و طبقاتي و اقليتي انسان ها  
     را نتيجه مي گيرد. فصل سوم به بحث  
     تجلي توحيد در نظام امامت پرداخته و طي آن از  
     انتصابي بودن نظام امامت و انتساب آن  
     به خداوند سخن گفته شده است. بر همين اساس، نويسنده  
     امامت و ولايت امامان شيعه را  
     در طول ولايت خداوند دانسته و تصرفات آن را در  
     تکوين و تشريع، جلوه هايي از توحيد  
     معرفي کرده است. وي در پايان، تجلي توحيد در امامت  
     حضرت مهدي را بررسي کرده و جهاني  
     شدن اسلام و نابودي ظلم و کفر از پهنه هستي را از  
     نتايج ظهور آن حضرت دانسته است.  
     موضوع مقاله، تجلي توحيد در نظام امامت است و چون  
     با تجلي توحيد در تمام رسالت هاي  
     پيامبران و رسالت اسلام و تجلي آن در امامت حضرت  
     مهدي (عج) ارتباط دارد، نويسنده طي  
     4 فصل اين مباحث را بررسي کرده است. در فصل نخست به  
     توضيح تجلي توحيد در کل رسالت  
     انبيا و معارف و شرايع آسماني مي پردازد و با  
     استناد به آيات و احاديث، وجوه  
     گوناگون دعوت پيامبران به توحيد را توضيح مي دهد.  
     در فصل دوم، توحيد در اسلام بررسي  
     مي شود و تساوي نژادي و طبقاتي و اقليتي انسان ها  
     را نتيجه مي گيرد. فصل سوم به بحث  
     تجلي توحيد در نظام امامت پرداخته و طي آن از  
     انتصابي بودن نظام امامت و انتساب آن  
     به خداوند سخن گفته شده است. بر همين اساس، نويسنده  
     امامت و ولايت امامان شيعه را  
     در طول ولايت خداوند دانسته و تصرفات آن را در  
     تکوين و تشريع، جلوه هايي از توحيد  
     معرفي کرده است. وي در پايان، تجلي توحيد در امامت  
     حضرت مهدي را بررسي کرده و جهاني  
     شدن اسلام و نابودي ظلم و کفر از پهنه هستي را از  
     نتايج ظهور آن حضرت دانسته است.