بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ولايت تکويني و ولايت تشريعي  
    :نويسنده   صافي گلپايگاني، لطف الله  
    :ناشر   حضرت معصومه(س)  
    :تاريخ چاپ   1375هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - فضايل و مقامات - ولايت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي نقش امامان در عالم خلقت، ولايت تکويني آنها  
     و ارتباط دادن آن با توحيد و  
     اثبات اين ولايت براي امام عصر (عج) است. نويسنده،  
     نخست با طرح مقدمات 8 گانه، سعي  
     بسيار در تنزيه ساحت قدس خداوند از وجود هرگونه  
     شريک، همکار، مددکار و... نموده و  
     از امامان معصوم، به عنوان بندگاني که تنها  
     بنده اند و همانند ديگر انسان ها بشر و  
     محدودند، يا د کرده و با استفاده از آيات قرآن به  
     اثبات مطالب خود مي پردازد. وي  
     براي ولايت تکويني امامان، تقسيمات متعددي فرض و در  
     هر کدام نيز مفصل بحث کرده است  
     و در پايان، نتيجه گرفته که ولايت تکويني را به  
     معناي مجراي فيض گرفتن امامان،  
     تفسيري نادرست و ارتباط دادن آن با برداشت هاي حکما  
     و فلاسفه در واسطه بودن عقول  
     عشره را به شدت رد کرده است. به گفته وي، واسطه فيض  
     بودن امامان بايد به گونه اي  
     تقرير شود که رايحه شرک، غلو، تفويض و اثبات نقص  
     خداوند در ميان نباشد و اگر غير از  
     اين باشد مردود است. وي ولايت تشريعي (تفويض  
     اختيارات در امر دين) را امضاي قانون،  
     شريعت و نظامات توسط شارع و اجراي احکام وي مي داند  
     و پذيرش نظامات غير شرعي را  
     نوعي شرک و خلاف عقيده توحيد دانسته است و اجراي  
     اين ولايت را نسبت به پيامبر، با  
     توجه به روايات و آيات، تمام و صحيح، ولي براي  
     امامان، هر چند که معصوم هستند،  
     همراه با ترديد و توجيه پذيرفته است.  
     بررسي نقش امامان در عالم خلقت، ولايت تکويني آنها  
     و ارتباط دادن آن با توحيد و  
     اثبات اين ولايت براي امام عصر (عج) است. نويسنده،  
     نخست با طرح مقدمات 8 گانه، سعي  
     بسيار در تنزيه ساحت قدس خداوند از وجود هرگونه  
     شريک، همکار، مددکار و... نموده و  
     از امامان معصوم، به عنوان بندگاني که تنها  
     بنده اند و همانند ديگر انسان ها بشر و  
     محدودند، يا د کرده و با استفاده از آيات قرآن به  
     اثبات مطالب خود مي پردازد. وي  
     براي ولايت تکويني امامان، تقسيمات متعددي فرض و در  
     هر کدام نيز مفصل بحث کرده است  
     و در پايان، نتيجه گرفته که ولايت تکويني را به  
     معناي مجراي فيض گرفتن امامان،  
     تفسيري نادرست و ارتباط دادن آن با برداشت هاي حکما  
     و فلاسفه در واسطه بودن عقول  
     عشره را به شدت رد کرده است. به گفته وي، واسطه فيض  
     بودن امامان بايد به گونه اي  
     تقرير شود که رايحه شرک، غلو، تفويض و اثبات نقص  
     خداوند در ميان نباشد و اگر غير از  
     اين باشد مردود است. وي ولايت تشريعي (تفويض  
     اختيارات در امر دين) را امضاي قانون،  
     شريعت و نظامات توسط شارع و اجراي احکام وي مي داند  
     و پذيرش نظامات غير شرعي را  
     نوعي شرک و خلاف عقيده توحيد دانسته است و اجراي  
     اين ولايت را نسبت به پيامبر، با  
     توجه به روايات و آيات، تمام و صحيح، ولي براي  
     امامان، هر چند که معصوم هستند،  
     همراه با ترديد و توجيه پذيرفته است.