بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حوارات مع المستشرقين  
    :نويسنده   عبدالرزاق، جعفر  
    :موضوع   اخلاق - انتظار  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح چگونگي غيبت و انتظار در 2 دين بزرگ دنياست و  
     پيامي که اين پديده ديني براي  
     مسلمانان و مسيحيان دارد. اسلام و مسيحيت 2 مذهبي  
     هستند که غيبت و انتظار در آنها  
     جايگاه خاصي دارند و بسيار شگفت آور است که رابطه  
     بسيار نزديکي نيز بين اين 2 پديده  
     در اين 2 دين وجود دارد. اتصال نرگس، مادر امام  
     زمان (عج) به حواريون مسيحيت و غيبت  
     امام، 2 نقطه اي هستند که مهدي و عيسي را به هم  
     پيوند مي زنند. ظهور اين دو در يک  
     عصر نيز نقطه مشترک ديگر آن هاست که مؤلف به آن  
     اشاره نموده و نتيجه گرفته که اين  
     ارتباط نزديک اين 2 رهبر الهي، اين پيام را براي  
     پيروان آنها دارد که آنان نيز براي  
     اجراي عدالت با هم متحد شوند. منتظران نيز بايد با  
     يکديگر و در ميان خود، اتحاد و  
     همبستگي را حفظ کنند و براي ظهور آنها بکوشند.  
     شرح چگونگي غيبت و انتظار در 2 دين بزرگ دنياست و  
     پيامي که اين پديده ديني براي  
     مسلمانان و مسيحيان دارد. اسلام و مسيحيت 2 مذهبي  
     هستند که غيبت و انتظار در آنها  
     جايگاه خاصي دارند و بسيار شگفت آور است که رابطه  
     بسيار نزديکي نيز بين اين 2 پديده  
     در اين 2 دين وجود دارد. اتصال نرگس، مادر امام  
     زمان (عج) به حواريون مسيحيت و غيبت  
     امام، 2 نقطه اي هستند که مهدي و عيسي را به هم  
     پيوند مي زنند. ظهور اين دو در يک  
     عصر نيز نقطه مشترک ديگر آن هاست که مؤلف به آن  
     اشاره نموده و نتيجه گرفته که اين  
     ارتباط نزديک اين 2 رهبر الهي، اين پيام را براي  
     پيروان آنها دارد که آنان نيز براي  
     اجراي عدالت با هم متحد شوند. منتظران نيز بايد با  
     يکديگر و در ميان خود، اتحاد و  
     همبستگي را حفظ کنند و براي ظهور آنها بکوشند.