بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کنز الفوائد  
    :نويسنده   کراجکي، محمد بن علي  
    :ناشر   مکتبة المصطفوي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - کلام - کليات - منابع جامع  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     داراي مطالب مختلف از معارف اسلامي است که فصلي از  
     آن مربوط به غيبت امام زمان (عج)  
     است. نويسنده ضمن ارائه مباحثي درباره غيبت و اسباب  
     آن، در پاسخ به پرسشي در علت  
     غيبت امام زمان، آورده است: اولا لازم نيست که ما  
     علت همه چيز را بدانيم. بسياري از  
     امور هست که ما قبول داريم ولي علت آن را  
     نمي دانيم؛ ثانيا، يکي از اسباب غيبت  
     امام، خوف از جان خويش بوده است که بر اساس حکم  
     وجوب حفظ نفس بر او لازم بود از چشم  
     دشمنان پنهان شود تا زمان ظهور و قيام او فرا رسد؛  
     همان گونه که حضرت موسي از خوف  
     فرعونيان فرار کرد و آيه 21 سوره شعرا نيز به آن  
     گواهي دارد. در پايان، چند روايت  
     را که بر موضوع غيبت به خاطر خوف از دشمنان اشاره  
     دارند آورده است. در بخشي ديگر،  
     اين پرسش را پاسخ مي دهد: با توجه به اين که امام  
     غايب است و در دسترس عموم مردم  
     نيست و بسياري از احکام هم بايد از او اخذ شود،  
     وظيفه مردم در اين دوران چيست؟ وي  
     در پايان وظيفه مردم را در اين زمان، رجوع به فقهاي  
     پيرو ائمه هدي مي داند که بر  
     آنان لازم است احکام قطعي شريعت را از ميان  
     گفته هاي پدران معصوم آن امام به دست  
     آورده، به مردم ابلاغ کنند؛ البته امام زمان بر  
     بالاي سر آنها از لغزش آنان جلوگيري  
     مي کند. مؤلف بخشي از اين مجموعه را به ديرزيستي  
     حضرت مهدي اختصاص داده و آن را  
     ،کتاب البرهان علي صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان  
     و بيان جواز تطاول الأعمار، نام  
     نهاده است. وي در اين بخش به استناد دلايل گوناگون  
     از جمله دراز عمران تاريخ امکان  
     طول عمر را اثبات کرده است.  
     داراي مطالب مختلف از معارف اسلامي است که فصلي از  
     آن مربوط به غيبت امام زمان (عج)  
     است. نويسنده ضمن ارائه مباحثي درباره غيبت و اسباب  
     آن، در پاسخ به پرسشي در علت  
     غيبت امام زمان، آورده است: اولا لازم نيست که ما  
     علت همه چيز را بدانيم. بسياري از  
     امور هست که ما قبول داريم ولي علت آن را  
     نمي دانيم؛ ثانيا، يکي از اسباب غيبت  
     امام، خوف از جان خويش بوده است که بر اساس حکم  
     وجوب حفظ نفس بر او لازم بود از چشم  
     دشمنان پنهان شود تا زمان ظهور و قيام او فرا رسد؛  
     همان گونه که حضرت موسي از خوف  
     فرعونيان فرار کرد و آيه 21 سوره شعرا نيز به آن  
     گواهي دارد. در پايان، چند روايت  
     را که بر موضوع غيبت به خاطر خوف از دشمنان اشاره  
     دارند آورده است. در بخشي ديگر،  
     اين پرسش را پاسخ مي دهد: با توجه به اين که امام  
     غايب است و در دسترس عموم مردم  
     نيست و بسياري از احکام هم بايد از او اخذ شود،  
     وظيفه مردم در اين دوران چيست؟ وي  
     در پايان وظيفه مردم را در اين زمان، رجوع به فقهاي  
     پيرو ائمه هدي مي داند که بر  
     آنان لازم است احکام قطعي شريعت را از ميان  
     گفته هاي پدران معصوم آن امام به دست  
     آورده، به مردم ابلاغ کنند؛ البته امام زمان بر  
     بالاي سر آنها از لغزش آنان جلوگيري  
     مي کند. مؤلف بخشي از اين مجموعه را به ديرزيستي  
     حضرت مهدي اختصاص داده و آن را  
     ،کتاب البرهان علي صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان  
     و بيان جواز تطاول الأعمار، نام  
     نهاده است. وي در اين بخش به استناد دلايل گوناگون  
     از جمله دراز عمران تاريخ امکان  
     طول عمر را اثبات کرده است.