بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   برهان امکان اشرف و اثبا ت امامت  
    :موضوع   اخلاق - برهان امکان اشرف  

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي از مفهوم و مفاد قاعده امکان اشرف بر اثبات  
     ضرورت وجود امام و لزوم همت و انتصابي بودن او از  
     ناحيه خداوند است. نويسنده نخست به بيان تفاوت هاي  
     ميان دو قاعده لطف و امکان اشرف مي پردازد و آن را  
     در عداد مباحث علت و معلول و از متفرعات اصل؛ الواحد  
     لا يصدر عنه الا الواحد قلمداد مي کند. وي با ارايه  
     ديدگاه هاي فلاسفه و انديشمنداني مانند ابن سينا،  
     ميرداماد ملاهادي سبزواري و علامه طباطبايي، بر  
     اعتبار اين قاعده صحه گذاشته و به اقتضاي آن وجود  
     امام را به اثبات رسانيده است. نويسنده با ذکر و شرح  
     تعدادي از روايات مربوطه و نيز استدلال مشابهي که  
     در کلام و فلاسفه مسيحيت در اين باره وجود دارد،  
     مقاله را به پايان برده است.  
     تحليلي از مفهوم و مفاد قاعده امکان اشرف بر اثبات  
     ضرورت وجود امام و لزوم همت و انتصابي بودن او از  
     ناحيه خداوند است. نويسنده نخست به بيان تفاوت هاي  
     ميان دو قاعده لطف و امکان اشرف مي پردازد و آن را  
     در عداد مباحث علت و معلول و از متفرعات اصل؛ الواحد  
     لا يصدر عنه الا الواحد قلمداد مي کند. وي با ارايه  
     ديدگاه هاي فلاسفه و انديشمنداني مانند ابن سينا،  
     ميرداماد ملاهادي سبزواري و علامه طباطبايي، بر  
     اعتبار اين قاعده صحه گذاشته و به اقتضاي آن وجود  
     امام را به اثبات رسانيده است. نويسنده با ذکر و شرح  
     تعدادي از روايات مربوطه و نيز استدلال مشابهي که  
     در کلام و فلاسفه مسيحيت در اين باره وجود دارد،  
     مقاله را به پايان برده است.