بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رويکرد عقلي بر ضرورت وجود امام (قاعده لطف)  
    :موضوع   اخلاق - قاعده لطف امام مهدي (عج)  

شرح موضوعات کتاب
     اصل امامت باور همگاني مسلمانان بوده و هست. دلائل  
     نقلي و عقلي و جامعه شناختي، پشتوانه اين باور است.  
     رهاورد بيشتر اين ادله اثبات امامي است که داراي  
     ملکه عصمت بوده و از سوي خدا معرفي شده است. در  
     نوشتار حاضر به طرح و ارزيابي قاعده لطف به عنوان يک  
     رويکرد عقلي بر ضرورت وجود امام پرداخته شده است.  
     به اعتقاد نويسنده قاعده لطف يکي از اصول و قواعد  
     مهم در کلام عدليه است و پس از قاعده حسن وقبح عقلي  
     از بنيادي ترين قواعد کلامي به شمار مي رود. به  
     اعتقاد وي اهميت اين قاعده بدان پايه است که نه تنها  
     در ميان دانشمندان اسلامي بلکه حتي در ميان  
     دانشمندان مسيحي نيز مورد بحث و گفتگو مي باشد. بر  
     اين اساس وي در پايان مقاله به مقايسه کوتاهي ميان  
     لطف در کلام شيعي و کلام مسيحي پرداخته است.  
     اصل امامت باور همگاني مسلمانان بوده و هست. دلائل  
     نقلي و عقلي و جامعه شناختي، پشتوانه اين باور است.  
     رهاورد بيشتر اين ادله اثبات امامي است که داراي  
     ملکه عصمت بوده و از سوي خدا معرفي شده است. در  
     نوشتار حاضر به طرح و ارزيابي قاعده لطف به عنوان يک  
     رويکرد عقلي بر ضرورت وجود امام پرداخته شده است.  
     به اعتقاد نويسنده قاعده لطف يکي از اصول و قواعد  
     مهم در کلام عدليه است و پس از قاعده حسن وقبح عقلي  
     از بنيادي ترين قواعد کلامي به شمار مي رود. به  
     اعتقاد وي اهميت اين قاعده بدان پايه است که نه تنها  
     در ميان دانشمندان اسلامي بلکه حتي در ميان  
     دانشمندان مسيحي نيز مورد بحث و گفتگو مي باشد. بر  
     اين اساس وي در پايان مقاله به مقايسه کوتاهي ميان  
     لطف در کلام شيعي و کلام مسيحي پرداخته است.