بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   زندگي ديني پيش از ظهور  
    :نويسنده   مخلصي، عباس  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - نقش علما در عصر غيبت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح شاخص ها و پديده هايي از زندگي است که باور  
     انتظار را در فرهنگ تشيع پديد آورده  
     است. در اين نوشتار، پديده هاي زندگي ديني در عصر  
     انتظار بر 2 محور چگونگي گذشته  
     ديني و شاخص هاي دين داري تبيين شده است. واگذاري  
     پاسداري از دين و هدايت مردم از  
     سوي امام (ع) به عالمان ديني، و پايه ريزي دانش ها  
     چون فقه، تفسير، کلام، رجال،  
     حديث و فلسفه و عرفان توسط دانشمندان و تثبيت  
     انديشه غيبت و مبارزه با انحراف هايي  
     که در مسير آن بوده، از جمله پديده هايي است که  
     مؤلف در خصوص چگونگي گذشته ديني به  
     آنها اشاره کرده است. نگه داشت ايمان ديني و ارزش  
     دين داري نيز با بهره گيري از  
     روايات انتظار به عنوان شاخص هاي دين داري در عصر  
     غيبت ذکر شده است.  
     شرح شاخص ها و پديده هايي از زندگي است که باور  
     انتظار را در فرهنگ تشيع پديد آورده  
     است. در اين نوشتار، پديده هاي زندگي ديني در عصر  
     انتظار بر 2 محور چگونگي گذشته  
     ديني و شاخص هاي دين داري تبيين شده است. واگذاري  
     پاسداري از دين و هدايت مردم از  
     سوي امام (ع) به عالمان ديني، و پايه ريزي دانش ها  
     چون فقه، تفسير، کلام، رجال،  
     حديث و فلسفه و عرفان توسط دانشمندان و تثبيت  
     انديشه غيبت و مبارزه با انحراف هايي  
     که در مسير آن بوده، از جمله پديده هايي است که  
     مؤلف در خصوص چگونگي گذشته ديني به  
     آنها اشاره کرده است. نگه داشت ايمان ديني و ارزش  
     دين داري نيز با بهره گيري از  
     روايات انتظار به عنوان شاخص هاي دين داري در عصر  
     غيبت ذکر شده است.