بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در مسير نور تا خورشيد  
    :نويسنده   مظلومي، رجبعلي  
    :تاريخ چاپ   1366هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - حکومت و قيام  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده ضمن بحث از امامت و رهبري، به امامت امام  
     زمان (ع) پرداخته و از نايبان  
     چهارگانه، غيبت صغرا، ظهور امام، نقش امام هنگام  
     غيبت کبرا، مسئوليت فقها در عصر  
     غيبت، مهدي در نقش رسالت، انتظار، حکومت جهاني،  
     ياران امام و جهان در عصر ظهور سخن  
     گفته است.  
     نويسنده ضمن بحث از امامت و رهبري، به امامت امام  
     زمان (ع) پرداخته و از نايبان  
     چهارگانه، غيبت صغرا، ظهور امام، نقش امام هنگام  
     غيبت کبرا، مسئوليت فقها در عصر  
     غيبت، مهدي در نقش رسالت، انتظار، حکومت جهاني،  
     ياران امام و جهان در عصر ظهور سخن  
     گفته است.