بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   کشف الحيل  
    :نويسنده   آيتي، عبدالحسين  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   6  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي است در رد و افشاي حوادث داخلي فرقه هاي  
     بابيت و بهاييت با استناد به  
     کتاب ها و گفته هاي آنان. جلد نخست کتاب، گفت وگويي  
     است با يکي از بزرگان بهاييت که  
     پس از 20 سال، به اين آيين بازگشته است. در اين  
     گفت وگو، عقايد، آرا و احکام  
     بهاييان نقد و بررسي شده و تناقضات آن بيان شده  
     است. جلد دوم، درباره يزيديان است  
     که چون با بهاييان اشتراک عقيده دارند، نويسنده به  
     اين مسئله نيز پرداخته است.  
     تاريخ پيدايش يزيديه، پيروان، جايگاه و اصول عقايد  
     آنان از ديگر مباحث کتاب است. در  
     جلد سوم، عقايد و کتاب هاي بهاييان نقد و بررسي و  
     حيله ها و تزويرهاي آنان بازگو  
     شده است. کتاب، يکي از بهترين منابع در اين باره  
     است.  
     مجموعه اي است در رد و افشاي حوادث داخلي فرقه هاي  
     بابيت و بهاييت با استناد به  
     کتاب ها و گفته هاي آنان. جلد نخست کتاب، گفت وگويي  
     است با يکي از بزرگان بهاييت که  
     پس از 20 سال، به اين آيين بازگشته است. در اين  
     گفت وگو، عقايد، آرا و احکام  
     بهاييان نقد و بررسي شده و تناقضات آن بيان شده  
     است. جلد دوم، درباره يزيديان است  
     که چون با بهاييان اشتراک عقيده دارند، نويسنده به  
     اين مسئله نيز پرداخته است.  
     تاريخ پيدايش يزيديه، پيروان، جايگاه و اصول عقايد  
     آنان از ديگر مباحث کتاب است. در  
     جلد سوم، عقايد و کتاب هاي بهاييان نقد و بررسي و  
     حيله ها و تزويرهاي آنان بازگو  
     شده است. کتاب، يکي از بهترين منابع در اين باره  
     است.