بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   پايان نامه: بابيگري و بهائيگري در نجفآباد از آغاز تا به ام  
    :نويسنده   کيوان، مهدي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بابيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به بررسي چگونگي شکل گيري بابيت و بهائيت و علل  
     ظهور و گسترش اين فرقه ها در شهر  
     نجف آباد پرداخته است. نويسنده براي تدوين اين  
     رساله با توجه به موضوع آن، از  
     روش هاي جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي، اسنادي و  
     مصاحبه با پژوهشگران و مطلعان و  
     برخي از افراد اين فرقه در منطقه نجف آباد، بهره  
     برده است. وي در اين نوشتار ضمن  
     بررسي موقعيت جغرافيايي و فرهنگي نجف آباد به نحوه  
     تولد و انتشار آرا و عقايد بابيت  
     و بهائيت در ايران پرداخته است. سپس موقعيت کنوني  
     بهائيان، هيئت ها و تشکيلات اداري  
     آنان و نحوه و علل پيدايش آنان ابتدا در اصفهان و  
     سپس نجف آباد و انگيزه انتخاب اين  
     منطقه و چگونگي فعاليت آنان و واکنش مردم و علماي  
     شهر را تبيين کرده است. نويسنده  
     وضعيت کشاورزي و کارگري شهر نجف آباد و فقر متأثر  
     از اين وضعيت، گسترش سواد به سبک  
     جديد و همچنين وجود اعتقادات و احساسات مذهبي که  
     بعضاً به صورت حاد در نجف آباد از  
     قديم الايام وجود داشته و واکنش مردم در برابر آن،  
     در قالب تجددخواهي و گذشته گريزي  
     را از دلايل مهم گسترش اين تفکر در اين شهر  
     مي داند.  
     به بررسي چگونگي شکل گيري بابيت و بهائيت و علل  
     ظهور و گسترش اين فرقه ها در شهر  
     نجف آباد پرداخته است. نويسنده براي تدوين اين  
     رساله با توجه به موضوع آن، از  
     روش هاي جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي، اسنادي و  
     مصاحبه با پژوهشگران و مطلعان و  
     برخي از افراد اين فرقه در منطقه نجف آباد، بهره  
     برده است. وي در اين نوشتار ضمن  
     بررسي موقعيت جغرافيايي و فرهنگي نجف آباد به نحوه  
     تولد و انتشار آرا و عقايد بابيت  
     و بهائيت در ايران پرداخته است. سپس موقعيت کنوني  
     بهائيان، هيئت ها و تشکيلات اداري  
     آنان و نحوه و علل پيدايش آنان ابتدا در اصفهان و  
     سپس نجف آباد و انگيزه انتخاب اين  
     منطقه و چگونگي فعاليت آنان و واکنش مردم و علماي  
     شهر را تبيين کرده است. نويسنده  
     وضعيت کشاورزي و کارگري شهر نجف آباد و فقر متأثر  
     از اين وضعيت، گسترش سواد به سبک  
     جديد و همچنين وجود اعتقادات و احساسات مذهبي که  
     بعضاً به صورت حاد در نجف آباد از  
     قديم الايام وجود داشته و واکنش مردم در برابر آن،  
     در قالب تجددخواهي و گذشته گريزي  
     را از دلايل مهم گسترش اين تفکر در اين شهر  
     مي داند.