بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   وثائق عثمانية غير منشورة عن نشاط البابيين و البهائيين  
    :نويسنده   بستاني، مهدي جواد حبيب  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه پاره اي از اسناد در باره تکفير بابيان و  
     بهاييان عراق توسط علماي اسلام و  
     برخي از اسناد حکومتي مربوط به آنهاست. مؤلف براي  
     افشاي ماهيت بابيان و بهاييان  
     عراق، نخست سندي را که به صورت پرسش از حضور مفتيان  
     و فقها نوشته شده، ارائه داده  
     است که در آن به بخش هايي از انحراف هاي فکري و  
     عملي اين فرقه و تحريف هايي که در  
     آيات قرآن انجام داده اند، اشاره کرده و پس از  
     پرداختن به مسئله کفر باب و پيروان  
     او، گزارشي را از والي بغداد به مرکز ارائه مي دهد  
     که در آن حرکات فتنه انگيز بعضي  
     از بابيه در نجف اشرف ذکر و تقاضاي برخورد حکومت با  
     آنها را مي کند و در پايان، سند  
     ديگري مي آورد که در آن اقدام هاي اين گروه را در  
     ايران و ترکيه و خطر انحراف هاي  
     آنها در ميان مسلمين را گوشزد کرده است.  
     ارايه پاره اي از اسناد در باره تکفير بابيان و  
     بهاييان عراق توسط علماي اسلام و  
     برخي از اسناد حکومتي مربوط به آنهاست. مؤلف براي  
     افشاي ماهيت بابيان و بهاييان  
     عراق، نخست سندي را که به صورت پرسش از حضور مفتيان  
     و فقها نوشته شده، ارائه داده  
     است که در آن به بخش هايي از انحراف هاي فکري و  
     عملي اين فرقه و تحريف هايي که در  
     آيات قرآن انجام داده اند، اشاره کرده و پس از  
     پرداختن به مسئله کفر باب و پيروان  
     او، گزارشي را از والي بغداد به مرکز ارائه مي دهد  
     که در آن حرکات فتنه انگيز بعضي  
     از بابيه در نجف اشرف ذکر و تقاضاي برخورد حکومت با  
     آنها را مي کند و در پايان، سند  
     ديگري مي آورد که در آن اقدام هاي اين گروه را در  
     ايران و ترکيه و خطر انحراف هاي  
     آنها در ميان مسلمين را گوشزد کرده است.