بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخچه پيدايش باب و بهائيت  
    :نويسنده   بوروني، علي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  

شرح موضوعات کتاب
     خلاصه اي از کتاب هاي مختلف در رد عقايد فرقه  
     بهائيت است. هدف مؤلف، شناساندن اين  
     فرقه و نقشه هاي شوم استعمار انگليس در ايجاد  
     انحراف و گمراهي ملل مسلمان بوده است.  
     نويسنده ضمن معرفي سيد علي محمد باب بنيانگذار اين  
     فرقه، سلسله حوادث تاريخي عصر وي  
     را بازگو مي کند. همچنين به ادعاي او مبني بر  
     قائميت، پيامبري و خدايي و نيز  
     سرانجام وي مي پردازد.  
     خلاصه اي از کتاب هاي مختلف در رد عقايد فرقه  
     بهائيت است. هدف مؤلف، شناساندن اين  
     فرقه و نقشه هاي شوم استعمار انگليس در ايجاد  
     انحراف و گمراهي ملل مسلمان بوده است.  
     نويسنده ضمن معرفي سيد علي محمد باب بنيانگذار اين  
     فرقه، سلسله حوادث تاريخي عصر وي  
     را بازگو مي کند. همچنين به ادعاي او مبني بر  
     قائميت، پيامبري و خدايي و نيز  
     سرانجام وي مي پردازد.