بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   تاريخچه پيدايش بابيت و بهائيت  
    :نويسنده   بوروني، علي  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شرح حال حسينعلي بهاء الله از سران فرقه بابيت و  
     جانشينان وي و معرفي فرقه هاي  
     بهائيت است. نويسنده به ذکر کتاب هاي حسينعلي بهاء  
     الله، نقل سخنان او و معرفي زنان  
     و فرزندان وي پرداخته است. در بخشي از مقاله، به  
     وصيت نامه حسينعلي بهاء و قبر او  
     اشاره مي کند. منابع مقاله، کتاب هاي تاريخ بهائيت  
     و آثار بر جا مانده از بهائيان  
     است. از جمله عناوين مطرح در آن است: عباس افندي،  
     فضل الله مهتدي، روش عبد البهاء،  
     معرفي بهائيت، زيارت قبر باب توسط عبد البهاء،  
     مجالس شعر و رفتار صوفيانه عبد  
     البهاء.  
     شرح حال حسينعلي بهاء الله از سران فرقه بابيت و  
     جانشينان وي و معرفي فرقه هاي  
     بهائيت است. نويسنده به ذکر کتاب هاي حسينعلي بهاء  
     الله، نقل سخنان او و معرفي زنان  
     و فرزندان وي پرداخته است. در بخشي از مقاله، به  
     وصيت نامه حسينعلي بهاء و قبر او  
     اشاره مي کند. منابع مقاله، کتاب هاي تاريخ بهائيت  
     و آثار بر جا مانده از بهائيان  
     است. از جمله عناوين مطرح در آن است: عباس افندي،  
     فضل الله مهتدي، روش عبد البهاء،  
     معرفي بهائيت، زيارت قبر باب توسط عبد البهاء،  
     مجالس شعر و رفتار صوفيانه عبد  
     البهاء.