بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   درسنامه تاريخ عصر غيبت  
    :نويسنده   حکيم، سيد منذر  
    :ناشر   مرکز جهاني علوم اسلامي  
    :موضوع   اخلاق - غيبت  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي تاريخ غيبت صغرا و اهم مسائل عصر غيبت کبراي  
     امام مهدي است. نويسنده به روش  
     تاريخي ـ تحليلي و با بهره گيري از کتب تاريخي و  
     روايي شيعه و سني، اين عناوين را  
     مورد بحث قرار داده است: کتاب هايي که درباره غيبت  
     نوشته شده، زندگاني امام مهدي،  
     بررسي وضعيت سياسي، اجتماعي و فکري شيعه در عصر  
     عباسي و در عصر غيبت، اخبار پيامبر  
     (ص) و ائمه (ع) درباره امام مهدي، وضعيت سياسي،  
     اجتماعي و فکري عصر غيبت صغرا،  
     کيفيت آغاز غيبت، فلسفه غيبت، سيره و آثار امام  
     مهدي.  
     بررسي تاريخ غيبت صغرا و اهم مسائل عصر غيبت کبراي  
     امام مهدي است. نويسنده به روش  
     تاريخي ـ تحليلي و با بهره گيري از کتب تاريخي و  
     روايي شيعه و سني، اين عناوين را  
     مورد بحث قرار داده است: کتاب هايي که درباره غيبت  
     نوشته شده، زندگاني امام مهدي،  
     بررسي وضعيت سياسي، اجتماعي و فکري شيعه در عصر  
     عباسي و در عصر غيبت، اخبار پيامبر  
     (ص) و ائمه (ع) درباره امام مهدي، وضعيت سياسي،  
     اجتماعي و فکري عصر غيبت صغرا،  
     کيفيت آغاز غيبت، فلسفه غيبت، سيره و آثار امام  
     مهدي.