بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   بهائي چه ميگويد؟  
    :نويسنده   تهراني، جواد  
    :ناشر   دار الکتب الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1346هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نوشتاري است در رد عقايد بهاييان. نويسنده در جلد  
     يکم، استدلالات محمد رضا  
     گلپايگاني، يکي از پيروان فرقه بهاييه را از کتاب  
     فرائد وي نقل مي کند و به رد و  
     نقد و بررسي آن مي پردازد. گلپايگاني در مقام اول  
     کتاب خود، مقصود و مدعاي بهاييان  
     و ادله و براهين آنان را نقل کرده است و نويسنده  
     اين عقايد را به دقت بيان کرده و  
     پاسخ مي گويد. در جلد دوم، نويسنده با بهره گيري از  
     آيات و روايات، به رد عقايد  
     بهاييان پرداخته و ادله و براهيني در اين زمينه  
     ارائه داده است.  
     نوشتاري است در رد عقايد بهاييان. نويسنده در جلد  
     يکم، استدلالات محمد رضا  
     گلپايگاني، يکي از پيروان فرقه بهاييه را از کتاب  
     فرائد وي نقل مي کند و به رد و  
     نقد و بررسي آن مي پردازد. گلپايگاني در مقام اول  
     کتاب خود، مقصود و مدعاي بهاييان  
     و ادله و براهين آنان را نقل کرده است و نويسنده  
     اين عقايد را به دقت بيان کرده و  
     پاسخ مي گويد. در جلد دوم، نويسنده با بهره گيري از  
     آيات و روايات، به رد عقايد  
     بهاييان پرداخته و ادله و براهيني در اين زمينه  
     ارائه داده است.