بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مراجع، فعاليتها و حوزههاي علميه در عصر غيبت صغري  
    :نويسنده   حسين زاده شانه چي، حسن  
    :موضوع   اخلاق - غيبت - غيبت صغري  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     سيري اجمالي در تاريخ و برخي حوادث دوران غيبت صغرا  
     است. نويسنده نخست به توجه  
     معصومان (ع)، از زمان رسول خدا تا دوران امام عسکري  
     (ع)، به غيبت امام مهدي(ع) و  
     آماده ساختن مسلمانان براي اين موضوع اشاره کرده و  
     به گوشه هايي از گفته هاي آنان  
     در خصوص امام زمان و غيبت و حوادثي که پيش از غيبت  
     وي در اين رابطه رخ نموده،  
     پرداخته است. وي ايجاد همبستگي شيعيان، جمع شدن گرد  
     نايبان آن امام و وکلاي آن ها،  
     نفوذ در دستگاه حاکميت و بهره برداري به موقع از  
     فرصت ها را از جمله عملکرد و تلاش  
     آنان در برون رفت از فشارها و سختي هاي دوران غيبت  
     صغرا دانسته و به نمونه هايي از  
     آن ها، چون نفوذ خاندان بني فرات در دربار عباسيان  
     و تشکيل حکومت هاي شيعي در  
     زمان هاي بعد، مثل حکومت ادريسيان، فاطميان و  
     حمدانيان و... اشاره کرده است. سپس به  
     معرفي مراکز فعال شيعه و ترکيب جمعيتي آنها چون قم،  
     کوفه، بغداد و خراسان و عالمان  
     بزرگ فعال در طول تاريخ شيعه پرداخته است. در ادامه  
     به فعاليت هاي مراجع و حوزه هاي  
     علميه شيعه در عصر غيبت نظر انداخته و تلاش هاي  
     علمي آنان را تبيين کرده است.  
     سيري اجمالي در تاريخ و برخي حوادث دوران غيبت صغرا  
     است. نويسنده نخست به توجه  
     معصومان (ع)، از زمان رسول خدا تا دوران امام عسکري  
     (ع)، به غيبت امام مهدي(ع) و  
     آماده ساختن مسلمانان براي اين موضوع اشاره کرده و  
     به گوشه هايي از گفته هاي آنان  
     در خصوص امام زمان و غيبت و حوادثي که پيش از غيبت  
     وي در اين رابطه رخ نموده،  
     پرداخته است. وي ايجاد همبستگي شيعيان، جمع شدن گرد  
     نايبان آن امام و وکلاي آن ها،  
     نفوذ در دستگاه حاکميت و بهره برداري به موقع از  
     فرصت ها را از جمله عملکرد و تلاش  
     آنان در برون رفت از فشارها و سختي هاي دوران غيبت  
     صغرا دانسته و به نمونه هايي از  
     آن ها، چون نفوذ خاندان بني فرات در دربار عباسيان  
     و تشکيل حکومت هاي شيعي در  
     زمان هاي بعد، مثل حکومت ادريسيان، فاطميان و  
     حمدانيان و... اشاره کرده است. سپس به  
     معرفي مراکز فعال شيعه و ترکيب جمعيتي آنها چون قم،  
     کوفه، بغداد و خراسان و عالمان  
     بزرگ فعال در طول تاريخ شيعه پرداخته است. در ادامه  
     به فعاليت هاي مراجع و حوزه هاي  
     علميه شيعه در عصر غيبت نظر انداخته و تلاش هاي  
     علمي آنان را تبيين کرده است.