بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رهبران وادي ضلالت  
    :نويسنده   حسيني طباطبايي، سيد مصطفي  
    :ناشر   توکلي  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اخلاق - معارف مهدوي - فرقه شناسي - فرقه ها - بهائيت  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     مؤلف، انگيزه خود را از نوشتن اين کتاب، بيان  
     گوشه هايي از لغزش هاي رهبران بهائيت،  
     ذکر مي کند. کتاب با بيان احوال و آثار باب آغاز  
     مي شود و پس از دعاوي و  
     کژ گويي هاي علي محمد باب، شمه اي از عقايد و  
     دستور العمل هاي او را به پيروانش  
     يادآور مي شود. بخش دوم کتاب در احوال و آثار بهاء  
     است. مؤلف، اين بخش را با بيان  
     سوابق حسينعلي بهاء آغاز مي کند و پس از بررسي  
     دعاوي و دلائل بهاء، بسياري از خطاها  
     و کژ گويي هاي بهاء را خاطر نشان مي سازد؛ از جمله  
     به مقام زن در کيش بهائي و تأويل  
     آيات و پاره اي از احکام بهاء اشاره مي شود. آخرين  
     بخش کتاب، در باره سرانجام  
     حسينعلي بهاء و مرگ او در زندان عکّا است. نويسنده  
     در پايان کتاب، پيامي مکتوب به  
     دو زبان عربي و فارسي، خطاب به بهائيان دارد و از  
     آنان مي خواهد که در مورد عقايد  
     خود بيشتر بينديشند.  
     مؤلف، انگيزه خود را از نوشتن اين کتاب، بيان  
     گوشه هايي از لغزش هاي رهبران بهائيت،  
     ذکر مي کند. کتاب با بيان احوال و آثار باب آغاز  
     مي شود و پس از دعاوي و  
     کژ گويي هاي علي محمد باب، شمه اي از عقايد و  
     دستور العمل هاي او را به پيروانش  
     يادآور مي شود. بخش دوم کتاب در احوال و آثار بهاء  
     است. مؤلف، اين بخش را با بيان  
     سوابق حسينعلي بهاء آغاز مي کند و پس از بررسي  
     دعاوي و دلائل بهاء، بسياري از خطاها  
     و کژ گويي هاي بهاء را خاطر نشان مي سازد؛ از جمله  
     به مقام زن در کيش بهائي و تأويل  
     آيات و پاره اي از احکام بهاء اشاره مي شود. آخرين  
     بخش کتاب، در باره سرانجام  
     حسينعلي بهاء و مرگ او در زندان عکّا است. نويسنده  
     در پايان کتاب، پيامي مکتوب به  
     دو زبان عربي و فارسي، خطاب به بهائيان دارد و از  
     آنان مي خواهد که در مورد عقايد  
     خود بيشتر بينديشند.